ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โมโน สวิตเซอร์แลนด์ (ขึ้น 3 เขา)

จำนวนการเข้าขม 35 ครั้ง
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โมโน สวิตเซอร์แลนด์ (ขึ้น 3 เขา) - บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
059-4562
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Swiss Air (LX)

ไฮไลท์

 • ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ เฟียซ - อินเตอร์ลาเคน  - ยอดเขาจุงเฟรา – ทาซ - เซอร์แมท
 • เคเบิ้ลสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – เบิร์น - โซโลธูร์น - ซุก - ซูริค

แผนการเดินทาง

09.00 น.   คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

12.45 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.50 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค

19.35 น.   เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne)  (ระยะทางประมาณ 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชมรูปแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโต

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) (ระยะทางประมาณ 87 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดลวาลด์เฟียซ (Grindelwald First) ยอดเขาที่ตั้งตระหง่านในแนวเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพทิวสนสวยงาม ที่ความสูง 2,168 เมตรจากระดับน้ำทะเล นอกจากความสูงแต่สวยของยอดเขาแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมผจญภัยอีกหลายอย่างเท่าที่จะจินตนาการถึงและเหนือจินตนาการขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นสยายปีกบินสูงไปกับนกอินทรี หรือเดินเลาะริมผาสูงชัน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บนเขา

บ่าย  นำท่านผจญภัยไปกับทางเดินริมผาที่อยู่ติดกับสถานีที่ยอดเขาเฟียสต์เรียกว่า “First Cliff Walk by Tissot” เป็นทางเดินวนเลียบริมผาทางด้านตะวันตกของยอดเขาเฟียสต์หรือจะเลือกบินแบบนกอินทรีย์ กับกิจกรรม First Eagle Glider ซึ่งให้ท่านได้ลองบินจากสถานียอดเขา Eagle Glider โดยจะพาเราบินจากเชรคเฟลด์ (Schreckfeld หรือจุดทางราบเชิงเขา) สู่เฟียสต์แล้วกลับไปยังเชรคเฟลด์อีกครั้งด้วยความเร็ว 83 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางการบินคือ 800 เมตร (ผู้เล่นต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไปและสูงกว่า 130 เซนติเมตรเท่านั้น) หรือจะเลือกกิจกรรม First Flyer ที่เรารู้จักในนาม ซิป-ไรเดอร์ มันคือสายเคเบิลเหล็กกล้าความยาว 800 เมตรขึงอยู่บนความสูง 50 เมตรจากพื้นดิน พอขึ้น First Flyer เราจะถูกปล่อยไหลเลื่อนลงมาตามเคเบิลด้วยความเร็วถึง 84 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในความหวาดเสียวก็คือความปลอดภัยที่เราจะได้นั่งอยู่ในสายยึดโยงที่มั่นคง และที่จุดปลายทางจะมีระบบสปริงเพื่อเบรกให้หยุดได้ เป็นกิจกรรม adventure ใหม่ๆที่มีที่ Grindelwald First (กิจกรรมต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ First Flyer, Eagle Glider ไม่รวมในค่าทัวร์ )

หมายเหตุ   ในกรณีที่ Grindelwald First ปิดปรับปรุง (ประมาณเดือนเมษายน) ทางทัวร์จะจัดให้คณะขึ้นเขาชิลธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007) ทดแทน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทางประมาณ 21 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูพิเศษ ชีสฟองดู

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) (ระยะทางประมาณ 21 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ใน หุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักๆ  ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทั้งบ้านสีน้ำตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) นำท่านชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กม. และหนา 700 เมตร

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนเขาจุงเฟรา

บ่าย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี 2440)

นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

นำท่าน นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อชมภูเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่มีชื่อเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงพีระมิดตั้งอยู่บนพื้นที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมความงามไม่เว้นแต่ละวัน “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” นี้มีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเครื่องหมาย ช็อคโกแลต Toblerone และยอดเขานี้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์บางเรื่อง เช่น Climbing the Matterhorn, Third Man on the Mountain และภาพยนตร์จำลองเที่ยวบินของ บริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ ที่ชื่อว่า Soarin’ Around the World ยังนำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์อีกด้วย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ชัดเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านนั่งกระเช้าเดินทางกลับสู่ เมืองเซอร์แมท (การให้บริการของกระเช้า ขึ้นกับสภาวะอากาศ ณ วันนั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหากสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บน Matterhorn Glacier Paradise

(***หากห้องอาหารไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะนำท่านรับประทานอาหารที่เมืองเซอร์แมทแทน)

บ่าย              ให้ท่านเพลิดเพลิน กับการเที่ยวชม เมืองเซอร์แมท  เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ เมืองเซอร์แมทนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองที่ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับการเดินเล่นช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่ เมืองทาซ

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 148 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่เมืองโลซานน์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 22 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) นำท่านชมเมืองโลซานน์  ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า

นำท่านผ่านชมอพาทเม้นท์หมายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาที่สามพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 นำท่านเดินชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le PavillonThailandais) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย สร้างขึ้นจากไม้สัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย   นำท่านเที่ยวชม เจนีวา (Geneva) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรน (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สำหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร นำท่านชมน้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุถูกติดตั้งในปี 1886 นำท่านถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น้ำอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกำแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นำท่านชมกรุงเบิร์นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นำท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค   เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซโลธูร์น (Solothurn) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสถาปัตยกรรมบาร็อกที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองในสมัยบาร็อกได้อย่างดีเยี่ยม มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สร้างขึ้นเมื่อช่วยปีค.ศ.1530-1792 ทางเข้าเมืองด้านหนึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำอาเร่ (Aare) ที่ไหลผ่านกลางกรุงเบิร์นด้วย  ภายในเมืองเป็นเขตถนนคนเดินโดยเฉพาะ สองข้างทางเรียงรายด้วยร้านค้าเล็ก ๆ ทั่วไป จำหน่ายพวกเสื้อผ้าและของที่ระลึก รวมทั้งบรรดาคาเฟ่ที่มีบรรยากาศน่านั่ง และมีขนมหวานหน้าตาน่ารับประทานไว้แกล้มกับน้ำชา ขนมขึ้นชื่อคือเค้กที่เรียกว่า Solothurner Kuchen ในยามเช้าจะมีร้านดอกไม้สวย ๆ และผลไม้สดมาตั้งขายริมทางด้วย

นำท่านเที่ยวชม มหาวิหาร St. Ursus Cathedral สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ St. Ursus of Solothurn ผู้สถาปนาเมืองนี้ขึ้นในยุคกลาง ซึ่งเคยมีมาก่อนตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน มหาวิหารนี้เริ่มสร้างขึ้นด้วยศิลปะต้นยุคคลาสสิก และมีการบูรณะขึ้นใหม่จนเป็นแบบที่เห็นในปัจจุบันมีหอคอยสูง 66 เมตร ยอดโดมทรงหัวหอมที่เปิดให้ขึ้นไปชมทิวทัศน์รอบเมืองได้ บันไดทางขึ้นของวิหารเป็นศิลปะแบบอิตาลีอันโอ่โถงสวยงามตระการตา นอกจากนี้ ภายในเมืองยังมีโบสถ์เยซูอิต (Church of The Jesuits) หนึ่งในอาคารแบบบาร็อกที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่สวยงามอีกด้วย นับเป็นเมืองโบราณที่มีบรรยากาศสวยงาม เงียบสงบ และอบอุ่นทีเดียว เหมาะกับวันสบาย ๆ ยิ่งนัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) (ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนโบราณได้เป็นอย่างดี นำท่านแวะถ่ายรูปกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าได้แบบเต็มอิ่ม

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) นำท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึ่งเป็นสะพานข้ามถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำลิมมัต และเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ Linderhof Strasse ซึ่งเป็น ฉากเปิดเรื่อง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอันเลื่องชื่อ พร้อมกับวิวแม่น้ำลิมมัต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ Lindt Home of Chocolate ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตลินด์ ส่งออกที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

14.30 น.  นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทำ Tax Refund

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ OS564 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง)

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินเวียนนา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

20.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS015 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10.15 ชั่วโมง)

11.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
26 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67129,900 บาท24,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67129,900 บาท24,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67129,900 บาท24,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน LX/OS/LH (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ
 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
119,900 บาท
รหัส 059-4562 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โมโน สวิตเซอร์แลนด์ (ขึ้น 3 เขา)
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Swiss Air (LX)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=968

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/059-4562.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา