ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

จำนวนการเข้าขม 7 ครั้ง
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก - บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
111-7238
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ม.ค.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
KUNMING AIRLINES (KY)

ไฮไลท์

 • จงเตี้ยน แชงกรีล่า – วัดซงจ้านหลิน (รถอุทยาน) -เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม) – ช่องแคบเสือกระโจน – สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
 • อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG –ช
 • หุบเขาสีน้ำเงินทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณต้าลี่
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เดินทางสู่เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง
 • ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจีย -สวนน้ำตกคุนหมิง

แผนการเดินทาง

17.00 น.         คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน

20.00น.         ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ KY8370

00.05 น.         ถึง สนามบินฉางซุ่ย นครคุนหมิงมณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น "นครใบไม้ผลิ" แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

ที่พัก ã JIN HUA HOTEL 4*   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

เช้า                   äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม      

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลา3ชม.) เป็นเมืองเขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975เมตร

กลางวัน           äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” (ใช้เวลา3ชม.) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมลฑลยูนนาน ที่ติดต่อกับอาณาเขตหน่าซี ห่างจากนครคุนหมิงถึง700 ก.ม. มีทัศนียภาพงดงาม จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” 

นำท่านชม วัดลามะ หรือ วัดซงจ้านหลิน (รวมรถอุทยาน) สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลักษณะจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยังเป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอนซึ่งเป็นการละเล่นที่อยู่ในช่วง เทศกาล สำคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง และร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ã GRACE HOTEL 4*   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า                   äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม      

นำท่าน สู่เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม) น้ำที่ไหลลงมาจากทิเบต เกิดจากแม่น้ำจินซาเจียงที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ โดยเลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือตีโค้งถึง 180 องศา และไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็น “แม่น้ำแยงซีเกียง” แม่น้ำสายสำคัญที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก

นำทุกท่านชมทัศนียภาพที่สวยงาม ณ ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้  

กลางวัน           äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมายและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน

ที่พัก ã FENG HUANG HOTEL 4*   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า                   äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม       

จากนั้นทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้  **หมายเหตุ หากกระเช้าใหญ่ปิดทำการจะเปลี่ยนให้นั่งกระเช้าหยุนซานผิง และเที่ยวชมทุ่งหญ้าหยุนซานผิง ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นหุบเขาที่อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านชม ธารน้ำขาว หรือน้ำตกไป๋สุ่ย ธารน้ำที่เป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลั่นลามางดงาม ดุจจำลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ชมโชว์  IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก  จาง อวี้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต

***หมายเหตุ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยกตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมะมังกรหยก โดยมีการออกแบบหมู่บ้านให้กลมกลืนไปกับแหล่งน้ำที่ละลายลงจากภูเขาหิมะมังกรหยกและไหลผ่านระยะทางราว 2,400 เมตร ภายในอุทยานมีวัดลามะเก่าแก่ รูปปั้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวน่าซี เหนือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีรูปปั้นเทพเจ้าสีทองผู้ปกปักรักษาธรรมชาติที่ชาวน่าซีให้การเคารพสักการะ น้ำที่ใสสะอาดในสระอุดมไปด้วยวัชพืชสีเขียว ฝูงปลาคาร์พและฝูงปลาเรนโบว์เทราต์ แหวกว่ายกันอย่างเพลิดเพลินทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ

นำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  TONG XING TANG HOTEL 4*   หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า                   äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม      

นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม (วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย) ตามตำนานเล่าว่าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทาง ทหารมิให้รุกรานเข้าเเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่ จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ของเมือง ต้าหลี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้ เจดีย์สามองค์ตั้งอยู่ภายในวัด ฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งในอดีตเป็นวัดหลวงของเจ้าผู้ปกครองเมืองต้าหลี่  ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายในคราวที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925  

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงาม

กลางวัน             äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า "หยวนทง" จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของ เจ้าแม่กวนอิม

จากนั้นนำท่านชม ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้” มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ “ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต”ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชวงศ์เต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี ลวดลายซุ้มจินหม่าปี้จีเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ   จากนั้น นำท่านสู่แลนด์มาร์คคุนหมิง อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานผิงเจียหรือถนนจินปี้ลู่ อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง 

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ã PIN HUA YUE JIA HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า                   äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปี 2016 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่าง น้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวติดอันดับของเอเชียเลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงเพื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน                                

16.55 น.         ออกเดินทางจากคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ KY8369

19.30 น.         ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 6627,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6627,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 6627,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6626,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 6626,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6627,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 66 - 28 ม.ค. 6728,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6733,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ม.ค. 67 - 09 ม.ค. 6726,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 6726,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 6726,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 6727,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 6727,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 6727,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 6727,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 6727,900 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบินที่ระบุในรายการ(น้ำหนักโหลดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม)
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (สำหรับพาสปอร์ตไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 • ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท/ทริป   และหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง) , ค่าทิปต่าง ๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น
 • **หากวีซ่ากรุ๊ปยกเลิกต้องทำวีซ่าเดียวเพิ่ม 2,500 บาท/เล่ม**
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง)
 • กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยันที่นั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรม โดยการผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินเหมาลำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้  เช่น การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนตารางเวลาบิน หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญและบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่านเป็นจำนวน 400 หยวน / วัน / คน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ครบจำนวนตามที่แจ้งไว้
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
รหัส 111-7238 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ม.ค.67
เดินทางโดย KUNMING AIRLINES (KY)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=4140

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/111-7238.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา