ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม เยอรมันเหนือ-เดนมาร์ก

จำนวนการเข้าขม 16 ครั้ง
ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม เยอรมันเหนือ-เดนมาร์ก - บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
002-6689
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • แฟรงค์เฟิร์ต – เวทซลาร์ – กรุงบอนน์ – ดุสเซลดอร์ฟ - ปราสาทไวซ์เชอร์ริง
 • มึนสเตอร์ – ฮาเมอร์ลิน - ฮันโนเวอร์ – เซลเลอ – เบรเมน - ฮัมบูร์ก
 • ลือเบค – ชเวริน -เข้าชมปราสาทชเวริน – วิสมาร์ – รอสต๊อค - ล่องเรือแม่น้ำวาร์โนว์
 • นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลบอลติก – เกดเซอร์ - รอสไคลด์
 •  โคเปนเฮเกน -เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ท่าเรือเก่า(Nyhavn) -ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “สตรอยเกท”

แผนการเดินทาง

21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรที่นั่งก่อนการเดินทาง

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG920

06.30 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ “เมืองเวทซลาร์” (Wetzlar) (70 กม.) เมืองในรัฐเฮ็สเซิน บนฝั่งแม่น้ำลาห์น เดินเล่นชมเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ รวมทั้งซากปรักหักพังของโรมันโบราณและอิทธิพลจากการค้าในยุคกลาง ถนนที่ลัดเลาะไปตามตรอกซอกที่คดเคี้ยว ที่มีบ้านไม้ครึ่งหลัง (Half-timbered) ที่เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์ตั้งเรียงรายเช่นเดียวกับสะพานหินเก่าที่ข้ามแม่น้ำลาห์นและโบสถ์หินทรายแห่งเซนต์แมรีแห่งศตวรรษที่ 12 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ บาโรก และโกธิกที่โดดเด่น จากนั้น เดินทางสู่ “กรุงบอนน์” (Bonn) (141 ก.ม.)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมัน”   

บ่าย หลังรับประทานอาหาร ชมกรุงบอนน์ อดีตเมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตก ระหว่างปี ค.ศ.1949-1990 หรือเมื่อครั้งที่เยอรมนีถูกแยกออกเป็นฝั่งตะวันตกละฝั่งตะวันออก และที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกชาวเยอรมัน “ลุดวิก แวน บีโธเฟ่น”  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเขตเมืองเก่า จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองดุสเซลดอร์ฟ” (Dusseldorf) (32 ก.ม.) เมืองหลวงของนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) ที่ทอดตัวอยู่ริมแม่น้ำไรน์ นำท่านเข้าสู่ “จัตุรัส Marktplatz” จัตุรัสเก่าแก่ของเมือง ซึ่งมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 16 ซึ่งมีอนุสาวรีย์เจ้าชายโยฮันน์ วิลเฮล์มที่ 2 บนหลังม้า ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าศาลากลาง เดินชมย่าน Burgplatz ซึ่งทอดตัวอยู่ริมแม่น้ำไรน์รายล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านขายของมากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: NH Duesseldorf Cityหรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ “ปราสาทไวซ์เชอร์ริง” (Vischering Castle) (100 กม.) ปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยบิชอป เกอร์ฮาร์ด วอน เดอ มาร์ก “Bischof Gerhard von der Mark” ตัวปราสาทมีคูล้อมรอบพร้อมสะพานที่ทอดออกมาสู่พื้นดิน ปราสาทแห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ปราสาทที่มีคูน้ำล้อมที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางสู่เมือง “มุนสเตอร์” (29 กม.) ชมเมืองเก่าที่มีจุดเด่นที่ Erbdrostenhof ซึ่งเป็นศาลขุนนางแห่งศตวรรษที่ 18 ที่น่าดึงดูดใจ เดินเล่นย่านตลาดเก่า “Prinzipalmarkt” ชมมหาวิหารมึนสเตอร์ “Münster Cathedral” ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งศตวรรษที่ 13 ที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์และโกธิก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ “เมืองฮาเมลิน” (Hameln) ในรัฐแซกโซนีตอนล่าง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเวเซอร์ (158 กม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากนิทานกริมม์ เรื่อง “นักเป่าปี่แห่งฮาเมลิน” (The Pied Piper of Hamelin) หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า “คนล่าหนูแห่งเมืองฮาเมลิน” และกล่าวกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่เมืองนี้ ให้ท่านเดินเที่ยว ชมย่านเขตเมืองเก่าที่ถือว่าสวยงามที่สุดอีกเมืองหนึ่งของเยอรมนี อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่ยังอนุรักษ์ไว้ ลักษณะบ้านเป็นแบบ Half-Timbered Houses จะสร้างโดยมีกรอบเป็นไม้ด้านหน้าเป็นหน้าจั่ว และมีลวดลายต่างๆ พร้อมตัวอักษรหรือตราประจำตระกูล บางหลังก็เป็นรูปปั้นต่างๆ ดูสวยงามแปลกตา นำท่านชม “The Rattenfängerhaus” ที่บอกเล่ากันมาว่าเป็นบ้านของคนจับหนู ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1602

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: MERCURE HOTEL, HAMELIN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองฮันโนเวอร์” (Hannover) (50 ก.ม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐโลว์เออร์แซกโซนี อดีตหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำลีนที่กลายเป็นเมืองใหญ่ในศตวรรษที่ 13 ชม ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของใจกลางเมืองคือ  Marktkirche นี่คือตัวอย่างของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มักพบในภาคเหนือของเยอรมนี อาคารก่อด้วยอิฐสีแดงเป็นลักษณะเด่นในหลายเมืองและหมู่บ้านทางตอนเหนือ บนถนน Burgstrasse ใกล้กับ Marktkirche มีบ้านปูนครึ่งไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในฮันโนเวอร์ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 16 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซลเลอ” (Celle)(40 ก.ม.) ตั้งอยู่ในแคว้นโลเวอร์ แซกโซนี่ ริมแม่น้ำอัลเลอ (Aller) ในอดีตเมืองเซลเลอเป็นเมืองชาวประมงเล็กๆ เมื่อ 1,000 ปีก่อนที่ขึ้นชื่อในเรื่องสถาปัตยกรรมที่เหมือนถอดแบบออกมาจากในเทพนิยาย เดินชมย่านอัลท์สตัดท์ Altstadt หรือย่านเมืองเก่าที่มีบ้านกรอบไม้สมัยศตวรรษที่ 16-17 เรียงรายตามถนนทั้งสาย โดดเด่นในเรื่องคานไม้แกะสลัก บ้าน Hoppener Haus ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1532 คือบ้านที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาบ้านกรอบไม้ด้วยกันในเมืองแห่งนี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร เดินทางสู่ “เมืองเบรเมน” (Bremen) (120 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำวาร์เซอร์ (Weser) ใกล้ๆ กับทะเลเหนือ ถือเป็นชายฝั่งที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมัน โดยแต่เดิมนั้นเบรเมนเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และได้มีการพัฒนาจนกลายมาเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเยอรมันอย่างมาก นำท่านชม “จัตุรัสมาร์คพลัทซ์” ที่มีศาลาประชาคมรูปทรงสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ประติมากรรมโรลันด์ และวิหารทรงโกธิคเซนต์เพทรี เดินเล่นบนถนนชื่อดังเบิทเซอร์ตราเซและย่านชนอร์ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนตลาดไฟรมาร์คที่เบือร์เกอร์ไวเด ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 960 ปีนับว่าเป็นตลาดนัดประจำปีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: RADISSON BLU HOTEL, BREMEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองฮัมบูร์ก” (Hamburg)(120 กม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี รองลงมาจาก เบอร์ลิน และตั้งอยู่ระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก ฮัมบูร์กยังเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี  ชมโบสถ์เซนต์ไมเคิล สร้างปี ค.ศ.1669 ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์และสิ่งก่อสร้างแห่งแรกทางฝั่งเมืองใหม่  จากนั้น ชมอาคารชีลีเฮ้าส์ (Chilehuas) สร้างด้วยอิฐทั้งหลังในรูปแบบบลิก-เอ็กเพรสชั่นนิสต์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก เข้าสู่ “ย่านจัตุรัสกลางเมือง” ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองฮัมบูร์ก เป็นอาคารที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ๆ กับทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหัวใจของฮัมบูร์ก โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1866-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซองซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเขตเมืองเก่า จากนั้น ชม “สไปเชอร์สตัต” (Speicherstadt) โกดังเก่าแก่ริมน้ำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1883 ในรูปแบบนีโอคลาสสิค-โกธิก ในช่วงเวลาดังกล่าวที่นี่เคยมีโกดังสินค้าริมน้ำมากที่สุดในโลกจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปัจจุบัน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองลือเบค” (Lübeck) (67 กม.) เป็นอีกเมืองท่าที่ตั้งอยู่ใน รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์ของเยอรมนี อยู่บนฝั่งแม่น้ำทราเวอ เป็นเมืองท่าอันเก่าแก่แห่งนี้ยังคงมากไปด้วยกลิ่นอายของเมืองยุคกลาง อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิค อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ล้วนนิยมก่อสร้างโดยการใช้อิฐเสียเป็นส่วนมาก นั่นจึงเป็นเหตุที่ช่วยให้เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 นำท่านชมประตูเมือง Holstentor ซึ่งถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์ของเมืองลือเบค ชมศาลาว่าการ “เมืองลือเบค” (Lübecker Rathaus) ซึ่งเป็นศาลากลางของเมืองที่สร้างในสไตล์โกธิค ที่รายล้อมไปด้วยอาหารเก่าแก่ยุคกลางที่เป็นร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก เดินทางสู่ “เมืองชเวริน” (Schwerin) (69 กม.) ชเวรินเป็นเมืองหลวงของแคว้นเมคเลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น จากนั้น นำท่านเดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในแคว้นเมคเลนบูร์ก เมืองเก่าชเวรินเคยถูกเพลิงไหม้มาหลายครั้งแต่ก็ยังคงมีบ้านเก่าหลายหลังที่ยังรอดพ้นมาได้  ชมบ้านไม้สไตล์ กึ่งไม้ผสมปูน (Half Timber) หลังเล็กๆน่ารัก เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเก่าชเวรินไปแล้ว   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ (ท่านที่ไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งแผนกเซลล์)

ที่พัก: NH HOTEL, SCHWERIN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมภายในปราสาทชเวริน (Schwerin Castle) พระราชวังสมัยเรอเนซองส์ ปราสาทชเวรินล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์อันงดงามที่ประกอบด้วยทะเลสาบและป่าไม้ ดูเหมือนปราสาทในเทพนิยาย ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบชเวรีนหนึ่งในทะเลสาบที่งดงามของเยอรมัน ชมห้องต่างๆที่ตกแต่งอย่างหรูหรา และสวนที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ชมความงดงามของสวนรอบๆ ปราสาท จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองวิสมาร์” (Wismar) (49 กม.) เมืองท่าที่สำคัญทางตอนเหนือของเยอรมนี อยู่ริมทะเลบอลติก มีอาคารเก่าแก่จากยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2002 นำท่านชมบริเวณท่าเรือเก่า (Old Hansa Harbor) ซึ่งมีเสน่ห์และสวยงามอย่างมาก นำท่านเดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของมหาวอหารนิโคไล (Nikolaikirche) วิหารเก่าแก่คู่เมืองวิสมาร์และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเรือเป็นอย่างยิ่ง จากนั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ “เมืองรอสต๊อค” (Rostock) (62 กม.) เมืองริมทะเลที่มีสถาปัตยกรรมอิฐสไตล์กอธิกที่สวยงามในยุคฮันเซียติกที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 14-15  รอสต๊อคเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเมคเลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์นซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี และอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติก นำท่านเข้าสู่ “ย่านเมืองเก่า” ชมศาลาว่าการเมือง (Rathaus) สไตล์ศิลปะสมัยบาร๊อค ชมมหาวิทยาลัยรอสต๊อก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1419 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านล่องเรือในแม่น้ำวาร์โนว์ (Warnow) ชม Alter Strom ซึ่งเป็นแม่น้ำสายย่อยที่เก่าแก่และมีเสน่ห์ในย่านชานเมืองของ Warnemünde ที่ริมฝั่งจะเรียงรายไปด้วยกระท่อมชาวประมงน่ารักๆ สีสันสวยงาม (งดล่องเรือในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค.)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: RADISSON BLU HOTEL, ROSTOCK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เมืองรอสต๊อก นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลบอลติกแสนสวยสู่เมืองเกดเซอร์ (Gedser) เมืองท่าที่สำคัญของทะเลบอลติก ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะฟอลสเตอร์ของ “ประเทศเดนมาร์ก” และยังเป็นจุดใต้สุดของสแกนดิเนเวียและกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองรอสไคลด์” (Roskilde) (132 กม.) ชมเมืองรอสไคลด์ เมืองเก่าที่มีอยู่กว่า 1,000 ปี เคยเป็นทั้งศูนย์กลางของชาวไวกิ้งและเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองระบอบกษัตริย์ ชมมหาวิหารแห่งรอสไคลด์ (Roskilde Domkirke) มหาวิหารกอธิคแรกที่ถูกสร้างขึ้นจากอิฐสีแดง สถานที่เก็บพระศพของกษัตริย์และราชวงศ์เดนมาร์ก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ “กรุงโคเปนเฮเก้น” (34 กม.)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: SCANDIC PALACE HOTEL, COPENHAGEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชม “พระราชวังโรเซนบอร์ก” (Rosenborg Castle) พระราชวังอันสวยงามแห่งนี้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 พระมหากษัตริย์ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของเดนมาร์ก สถาปัตยกรรมเป็นแบบดัตช์เรเนซองส์ (Dutch Renaissance) นำท่านชม “ไนต์ส ฮอลล์” (The Knights’ Hall) ซึ่งจัดแสดงบัลลังก์ที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกของราชวงศ์เดนมาร์ก และรูปปั้นสิงโตเงินขนาดเท่าของจริงที่ปกป้องบัลลังก์อยู่ นำท่านชมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ประดับเพชรที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของราชวงศ์เดนมาร์ก ซึ่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของเดนมาร์กเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ชุดเดียวในโลกที่มีการสวมใส่จริงโดยราชวงศ์และนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลธรรมดาได้เข้าชม  กลับสู่ ใจกลางเมืองโคเปนเฮเก้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด (Little Mermaid) ชมน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมาให้ชาวเดนมาร์กตามความเชื่อ นำท่านชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก ชมจตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง  นำท่านเดินทางสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17  เรียงรายเป็นภาพที่งดงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนู ซี่โครงหมูอบรสเลิศ

บ่าย หลังอาหาร อิสระกับ ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “สตรอยเกท” เป็นถนนคนเดินที่คึกคักที่สุดสแกนดิเนเวีย มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายทั้งของเดนมาร์กเองและของนำเข้ารวมถึงนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษ ท่านอาจลองชิมช็อคโกแลตร้อนรสเลิศจากร้านลา กลาซ (La Glace) ร้านชื่อดังที่ตั้งอยู่กลางถนนสตรอยเกท์ **สำหรับท่านที่ไม่ชอบการช้อปปิ้งอาจใช้บริการ

ล่องเรือชมคลองซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโคเปนเฮเกน (สอบถามจากหัวหน้าทัวร์) หรือเข้าชมสวนสนุกทิโวรี สวนสนุกเก่าแก่ของยุโรป (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) **

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

ที่พัก: SCANDIC PALACE HOTEL, COPENHAGEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

14.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 951

06.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66172,900 บาท37,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67182,900 บาท39,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67172,900 บาท37,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67172,900 บาท37,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67172,900 บาท37,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต // โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรป ไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
 9. น้ำดื่มบริการบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง
 10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้

** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทำให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง **

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100.-บาท / วัน / ท่าน (1,000.-บาท) (หากท่านประทับใจในการบริการ)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 1. บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการ
 2. ตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 3. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 4. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 5. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 7. ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 8. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 9. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 10. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
172,900 บาท
รหัส 002-6689 ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม เยอรมันเหนือ-เดนมาร์ก
ราคาเริ่มต้น 172,900 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=3398

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/002-6689.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา