ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา

จำนวนการเข้าขม 9 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา
รหัสทัวร์
110-5864
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
BAMBOO AIRWAYS (QH)

ไฮไลท์

 • เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โมอาน่า คาเฟ่ - หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – ตลาดกลางคืนซาปา - วัดเฉินก๊วก
 • อิสระท่องเที่ยวเมืองซาปา - ร้านเยื่อไผ่ – มหาวิหารเซนยอแชฟ - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย       

แผนการเดินทาง

14.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH)  มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

17.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) เที่ยวบินที่ QH 324 บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร และรับสัมภาระเรียบร้อย
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม(äมื้อที่ 1)

นำทานเดินทางสู่จังหวัด ลาวไก โดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร เดินทางต่อไปยัง เมืองซาปาซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติ

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร  (äมื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับ สายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟินนา (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชม ไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปาเวียดนาม

นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืนเมืองซาปา มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปิ้งมากมาย ไม่วันจะเป็นสินค้าพื้นเมืองของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า  ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย                

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม(äมื้อที่ 3)

จากนั้นอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ OPTION TOUR

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร  (äมื้อที่ 4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง)  ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ระหว่างทาง แวะร้านเยื่อไผ่ เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเยื่อไผ่ ที่มีคุณสมบัติในการซับน้ำ ซับกลิ่น ได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าที่น่าสนใจมี ครีมย้อมผมธรรมจากถ่านไผ่ ชุดชั้นในจากเยื่อไผ่ หมวกคลุมซับน้ำ และ แผ่นรัดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เป็นต้น

จากนั้นนำท่านชมเป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์คของประเทศเวียดนามที่คนนิยมไปถ่ายรูปเยอะที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่ มหาวิหารเซนยอแชฟ (St Joseph Cathedral) โดดเด่นด้วยการเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในสไตล์นีโอกอธิค อันเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดในเมืองฮานอย ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1886 โดยมีต้นแบบมาจากโบถส์ Notredame de Paris ในกรุงปารีส บางวันตัวโบสถ์ก็จะปิดไม่ให้เข้าชม แต่ถ้าหากว่าโชคดีบางวันโบสถ์ก็จะเปิดให้เข้าชมด้านในได้ฟรี และยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่จนถึงทุกวันนี้  

นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย (THE OLD QUARTER’S 36 STREET) แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของฮานอย  มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน ชื่อถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ทำการค้าขายบนถนนแห่งนี้ ตั้งแต่อดีต อย่างเช่นงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับชื่อถนนแต่ละเส้นในอดีตอย่าง เครื่องเงิน ผ้าไหม แต่ปัจจุบันนี้มีมากกว่า 36 ไปแล้ว ที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าเกือบทุกชนิด ร้านขายชุดกีฬา จะมีแทบทุกแบรนด์ เพราะที่นี้เป็นแหล่งผลิตให้กับหลายๆ แบรนด์

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย                     

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม(äมื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านไป วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pogoda) วัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนามใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่นและบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเทียวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากภาพมุมสูงของสถานที่ตั้ง ที่นี่เหมือนตังอยู่บนเกาะที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที สิงปลูกสร้างมีการวางผังเป็นอย่างดีใช้สีสันทีกลมกลืนในโทนสีเหลือง น้ำตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ทีโอบล้อมอยู่ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝังหนึ่ง จะเห็นสิงปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดีย์หลายชันโดดเด่น มีภาพทีสะท้อนลงสู่ผืนน้ำ เป็นภูมิทัศน์ทีงดงามทังยามกลางวันและยามค่ำคืนทีมีการเปิดไฟส่องสว่างสมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

14.05 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) เที่ยวบินที่ QH 323 บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

16.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ ..........

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6612,811 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.(จำนวน 1 ใบ) และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.(จำนวน 1 ใบ) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตลอดทริป
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางตามกรมธรรม์: (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าไกด์ ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไทย) ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ(ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก ครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,811 บาท
12,811 บาท
รหัส 110-5864 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา
ราคาเริ่มต้น 12,811 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66
เดินทางโดย BAMBOO AIRWAYS (QH)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=2474

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/110-5864.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โมอาน่า คาเฟ่ - หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – ตลาดกลางคืนซาปา - วัดเฉินก๊วก อิสระท่องเที่ยวเมืองซาปา - ร้านเยื่อไผ่ – มหาวิหารเซนยอแชฟ - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย       
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา