ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พราราณสี

จำนวนการเข้าขม 28 ครั้ง
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พราราณสี - บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
110-5861
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Bhutan Airline (B3)

ไฮไลท์

 • พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา บ้านนางสุชาดา
 • ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน ตะโปทาราม นาลันทา หลวงพ่อดำ
 • เมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา พิธีคงคาอารตี
 • เมืองพาราณสี ธรรมเมกขสถูป สารนาถ - วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดภูฏาน วัดไทย

แผนการเดินทาง

07.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์สายการบิน Bhutan Airlines เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B 3707

11.30 น.   ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ท่านเดินทางสู่ภัตตาคารบริการอาหารกลางวัน (อาหารไทย) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก นำท่านเที่ยวชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านชม  สถูปบ้านนางสุชาดา หมู่บ้านอุรุเสนานิคมในสมัยพุทธกาล อยู่ใกล้ๆกับพุทธคยาและชมบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ำเนรัญชรา

19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (อาหารไทย) หลังอาหารนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Dhamma Grand Hotel& Resort หรือ ระดับ 4 ดาว)

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ นำท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ นำท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (อาหารไทย) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ นำท่านชม ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำชะล้างบาป 4 วรรณะของชาวอินเดีย เป็นน้ำอุ่นน้ำแร่จากธรรมชาติ ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จากนั้นนำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา

19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (อาหารไทย) หลังอาหารนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Dhamma Grand Hotel& Resort หรือ ระดับ 4 ดาว)

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อ ถึง เมืองพาราณสี นำท่านเที่ยวชมเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้แสวงบุญนิยมมาแสวงบุญและชำระบาป ชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ ชม พิธีคงคาอารตีบูชา เป็นพิธีบูชาไฟและอาบน้ำล้างบาปที่มีการประกอบพิธีกรรมในทุกค่ำคืนริมแม่น้ำคงคา เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ให้ทุกท่านได้ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีบูชาไฟ และ การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับล้านมุ่งหน้ามาเพื่อชมพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Rivatas Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถาน สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่างๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญตบะที่นี่ นำท่านชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา

19.30 น.   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (อาหารไทย) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Dhamma Grand Hotel& Resort หรือ ระดับ 4 ดาว)

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และ วัดไทย ที่มีความสวยงามแตกต่างกัน

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (อาหารไทย) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคยา

15.50 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B 3706

20.00 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามโปรแกรมทัวร์ระบุ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 5. ค่าประกัน วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 6. ค่าวีซ่าอินเดียและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 7. พระวิทยากรบรรยายและนำสวดมนต์
 8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่บังคับทิปครับ)
 6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 7. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติมและ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง

การสำรองที่นั่ง

 1. วางมัดจำท่านละ 15,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

การยกเลิกทัวร์

 • ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่บริษัทจ่ายมัดจำคู่ค่าในต่างประเทศก่อนการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่บริษัทจ่ายมัดจำคู่ค่าในต่างประเทศก่อนการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
32,995 บาท
รหัส 110-5861 ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พราราณสี
ราคาเริ่มต้น 32,995 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66
เดินทางโดย Bhutan Airline (B3)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=2459

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/110-5861.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา