ทัวร์โครเอเชีย CROATIA – BOSNIA

จำนวนการเข้าขม 33 ครั้ง
ทัวร์โครเอเชีย CROATIA – BOSNIA - บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
121-5830
วันที่เดินทาง
ก.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

 • ชมเมืองดูบรอฟนิค ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก”
 • เดินชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” สถานที่ท่องเที่ยวของโครเอเชีย
 • อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park)
 • สะพานโบราณ มกดกโลกที่เมืองโมสตาร์ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า
 • เมืองซาราเจโว เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น นครเยรูซาเล็มแห่งยุโรปและบอลข่าน

แผนการเดินทาง

23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U ประตูทางเข้าที่ 9 เตาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

03.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์เที่ยวบินที่  EK371

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

10.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK2010

14.10 น. เดินทางถึงกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชม กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนย์กลางการ ปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิก้า (Medvednica) นำท่าน ชมเมืองเก่า ของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town ได้อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค จากนั้น ผ่านชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต ชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St.Stephen Cathedral) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค ที่งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ นำท่าน ชมกำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารี ที่ไม่ผูกทำลายเมืองไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL INTERNATIONAL  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขาตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสู้รบระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ เมืองที่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไม้นานาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1979

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park)สถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไม้นานาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1979 นำท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้าที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตก ตื่นตาตื่นใจไปกับความบริสุทธิ์ สุขสดชื่น  จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำสีครามในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสน สุดแสนประทับใจกับความงดงาม จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองโวดิเซ่ เมืองชายฝั่งทะเลอาเดรียติก

ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองซาดาร์ (ZADAR) เมืองท่าสำคัญของโครเอเชียทางฝั่งทะเลอาเดรียติก และเป็นศูนย์กลางของซาดาร์เคาน์ตี้ แคว้นดับเมเชี่ยนทางตอนเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL KOLOVARE  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์ แวะเก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ Kopnena Vrata ผ่านชมโบสถ์ St.Donatus สิ่งก่อสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมนับตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ.2005 ที่ผ่านมา จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองสปลิต (SPLIT) เมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชียและเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย สปลิตนับอายุได้กว่า 1,700 ปี โดยมีพระราชวังดิโอคลิเธียน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลิเธียน (Diocletian Palace) ที่ประทับของจักรพรรดิ “ดิโอคลิเธียน” แห่งเมืองเวนิสที่แผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิต ในยุคโรมันโบราณ ท่านจะได้พบเห็นสถาปัตยกรรมของลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันตั้งอยู่เรียงราย ภายในพระราชวังประกอบด้วยทางเข้าหลักหรือ Golden Gate มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์ โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว ชมย่านพีเพิลสแควร์ (Narodni Square) ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหารเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงเช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace Renaissance Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL CORNER หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองจาจเซ่(JAJCE) ประเทศประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมืองจาจเซ่ตั้งอยู่เหนือน้ำตกพลิวา เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ด้วยทัศนียภาพที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถ่ายภาพ น้ำตกพลิวา(Pliva Waterfalls) น้ำตกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจาจเซ่ ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ และติดอันดับสวยระดับโลกเช่นกัน  น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 22 เมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำพลิวาและแม่น้ำวรีบาส ใกล้กันนั้นมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่เกิดจากแม่น้ำพลิวาอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปชม ป้อมปราการจาจเซ่(Jajce Forttress) แนวกำแพงโบราณ ที่ตั้งอยู่บนเขาทางเหนือของเมือง ที่ท่านสามารถชมวิวรอบเมืองได้จากตรงนี้ พาท่านชม วิหารใต้ดินจาจเซ่(Jajce Underground Church) สุสานของ Hrvoje Vukcic ขุนนางคนสำคัญของบอสเนีย อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด สุสานนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1400 ใช้เวลากว่า 16 ปีในการก่อสร้าง ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี 1416

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL PLIVSKO JEZERO หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงซาราเจโว เมืองหลวงของบอสเนีย ระยะทางประมาณ  129 กิโลเมตร ประมาณ 2 ชั่วโมง อีกหนึ่งเมืองที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามยูโกสลาเวีย ซึ่งเมืองนี้ได้รับว่าเป็นอีกเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในยุโรป อีกทั้งยังเคยติดอยู่ในสิบอันดับแรกของเมืองที่ต้องเดินทางมาเที่ยว ประจำปี 2011-2012 โดยนิตยสาร Lonely Planet  ส่วนในปี 2014 ยังเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงในการเป็น EUROPEAN CAPITAL OF CALTURE อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม อุโมงค์หนีภัย(Sarajevo Tunnel) ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามบอสเนียระหว่างปี 1992-1995 สร้างโดยประชาชนชาวซาราเยโว เพื่อป้องกันกองกำลังเซอร์เบีย รวมถึงเป็นช่องทางในการขนส่งเสบียง พาท่านชม ย่านเมืองเก่า BASCARSIJA ตามแบบสไตล์ออตโตมัน-เตอร์กิช ที่อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ส่วนในปัจจุบัน เป็นย่านใจกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า คาเฟ่ ร้านกาแฟมากมาย ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE สุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมือง ชม มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว(The Cathedral of Jesus Heart) วิหารที่ใหญ่ที่สุดของบอสเนีย เป็นที่ประจำตำแหน่งของพระราชาคณะ ที่ออกแบบตามสถาปัตกรรมแบบนีโอ-กอธิค ที่สร้างในช่วง ค.ศ.1884-1889 นำท่านชม สะพานลาติน(Latin Bridge) ซึ่งเป็นจุดที่อาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์(Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งวงศืออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์โดยชาวซาราเยโวนายหนึ่ง จนกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นให้อิสระท่านในการเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL SANA หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์(MOSTAR) ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. เมืองโมสตาร์ เป็นอีกหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว หนึ่งในเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเฮอร์เชโกวีนา(Herzegovina) ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเนเรตวา(Neretva River)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมสะพานหินโบราณ Stari Most  ที่สร้างขึ้นในสมัยยุคกลางที่ปัจจุบันยังคงเปิดใช้งาน ถูกสร้างขึ้นโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ส.1566 และถูกทำลายไปในปี 1993 ภายในเมืองเราสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมโบราณหลายรูปแบบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และในปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโก ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงเป็นมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เชโกวีนา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกบริเวณตลาดพื้นเมือง(Old Bazaar) และเดินชมย่านเมืองเก่าตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL EMEN หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค(DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ระยะทาง 148 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สวยที่สุดในยุโรป จนได้สมญานาม ‘ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก’ เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า มีสถาปัตยกรรมมากมายทั้งพระราชวัง โบสถ์ วิหาร น้ำพุ อาคารบ้านเรือนที่ได้รับการตกแต่งสวยงามตามยุคสมัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมบริเวณย่านเมืองเก่า(Old Town) ซึ่งเคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนมากกว่าครึ่งได้รับความเสียหาย ทรุดดทรม จนกระทั่งในปี ค.ศ.1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา สงบศึก Erdut องค์การยูเนสโก(UNESCO) และสหภาพยุโรปจึงได้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นมาใหม่ และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งเป้นเมืองที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีความสวยงาม บริเวณตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เยี่ยมชมสถาปัตกรรมโบราณกรีก-โรมันบริเวณภายนอกของ  Rector’s Palace ศูนย์กลางการบริหารของเมืองตูบรอฟนิคใรในอดีต  เก็บภาพด้านหน้าของ ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณสำคัญๆ รวมไปถึงคำจารึกโบราณภาษาละตินโบราณที่ใช้เตือนใจเหล่าพ่อค้าวาณิชทางทะเลว่า  “ห้ามกระทำการโกงน้ำหนักในการซื้อขาย ขณะที่ท่านชั่ง หรือตวงสินค้า เพราะพระเจ้ากำลังจับตาและวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่” นำท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตล์บาร็อค วิหารFranciscan Monasteryชมสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce Gate จากนั้น นำท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตล์บาร็อค วิหารFranciscan Monastery ชมสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce Gate จากนั้นนำท่าน ทัวร์กำแพงเมืองโบราณ (City Walls) ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมืองดูบรอฟนิค ที่มีกำแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลับด้วยหอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 หอ สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ได้ชื่อว่ามีความมั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดในน่านน้ำนี้ ในช่วงที่มีการขยายอำนาจของอาณาจักรออตโตมัน กำแพงเมืองที่มีความหนา 3 เมตร ได้รับการเสริมเพิ่มเติมเป็น 6 เมตร แต่ดูบรอฟนิคต้องประสบกับภัยทางธรรมชาติ ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มีคนเสียชีวิตกว่า 5,000 คน ทำให้ตัวเมืองเสียหายมาก แต่ทว่ากำแพงยังคงอยู่ และประสบภัยอีกครั้งจากสงคราม ถูกถล่มโดยจรวดของกองทัพยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 แต่ความเสียหายในส่วนนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนในการซ่อมแซมจากองค์การยูเนสโก ท่านจะได้ประทับใจกับวิว ทิวทัศน์ขณะที่เดินไปตามแนวสันของกำแพง ซึ่งมีทั้งอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์บาร็อคในย่านเมืองเก่า และท้องทะเลสีครามที่สามารถมองออกไปไกลสุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าแสนสดใส บางช่วงตอนของกำแพงจะต้องผ่านป้อมปราการที่ใหญ่มหึมา และหาดที่เต็มไปด้วยหินผา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก GRAND HOTEL PARK  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัฟถัต (CAVTAT) ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิคเป็นการส่งท้ายแบบเต็มอิ่ม “คัฟถัต” เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมชายฝั่งทะเลมีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต ต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกรานจนในที่สุดตกอยู่ภายใต้อาณัติการปกครองของสาธารณรัฐกูซา ที่ได้ซื้อคัฟถัตนี้จากดยุกพาฟโลวิก ถ่ายรูปกับภาพวาด “Our Lady of Cavtat” อันมีค่า วาดโดยคาเมร่า เรคเกีย พาแรมิตาน่า ศิลปินชาวดูบรอฟนิค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคัฟถัต

16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ โดยสารการบินโครเอเชีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OU665

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินซาเกรบ นำท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL INTERNATIONAL  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงซาเกรบ

14.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK2013

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

03.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66155,000 บาท20,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67155,000 บาท20,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ดูบรอฟนิค-ซาเกรบ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง (รถมินิบัส 20 ที่นั่ง สำหรับคณะ 10 ท่าน / รถบัส 49 ที่นั่ง สำหรับคณะ 11 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นท์ (ประเทศโครเอเชีย) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 7 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 63 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็น 30 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม ไม่เกิน 1 ใบ/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
155,000 บาท
รหัส 121-5830 ทัวร์โครเอเชีย CROATIA – BOSNIA
ราคาเริ่มต้น 155,000 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=2289

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/121-5830.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา