ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว

จำนวนการเข้าขม 481 ครั้ง
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว
รหัสทัวร์
000-9571
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
10 วัน 8 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • ทัวร์คุณภาพ ไม่เข้าร้านช้อป
 • เป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสี
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมความงานในอุทยานถึง 2 วันเต็ม
 • อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้นลง+รถกอล์ฟ
 • นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง
 • เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะซีหลิง ชมวิวทะเลทราบสุริยันจันทรา
 • ชม 2 โชว์ ทั้งโชว์ทิเบต และโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซี ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ

แผนการเดินทาง

18.30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร1 (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 1 บริเวณเคาน์เตอร์แถวที่ 1 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

21.50 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD556

02.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ (TFU) ซึ่งตั้งอยู่ในชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของเฉิงตู และห่างจากตัวเมือง 50 กม. เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สองและใหญ่ที่สุดในเฉิงตู เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ เมืองเฉิงตูนั้นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่ HOLIDAY IN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอร์คอยซ์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ตามตำนานที่เล่าขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหว ทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมหายไปทันที และความงามที่เห็นอยู่นี้เป็นความงามที่เกิดจากความหายนะ จากนั้นเดินทาง ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน ชมกำแพงโบราณ พร้อมสัมผัสบรรยากาศเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ และถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ “ซงจ้านกานปู้” สันนิษฐานว่าเมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว กษัตริย์ทิเบตซงจ้านกานปู้เข้ามายึดเมืองซงพานในสมัยราชวงศ์ถัง จักรพรรดิถังไท่จงจึงทรงยกองค์หญิงเหวินเฉิงให้อภิเษกสมรสเพื่อผูกสัมพันธมิตร

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางต่อไปยัง เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ และความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ (สมัยเมื่อ70 ปีที่แล้วได้เกิดสงครามระหว่างกองทัพทหารจีนแดงกับกองทัพของทหารพรรคก๊กมินตั๋ง ทหารจีนแดงของประธานเหมาสู้ไม่ได้ในขณะนั้นจึงเดินทัพหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงาม เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น รัฐบาลจีนในปัจจุบัน จึงสร้างอนุเสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึก) เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                   

พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทาง) เพื่อชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว  นำท่านชมความงาม ณ จุดต่างๆภายในอุทยาน (วันแรกเที่ยวทางซ้าย)

ชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) มีความยาวถึง 7.8  กม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด สีของน้ำใน ทะเลสาบเป็นสีน้ำเงินเข้มงดงาม ทะเลสาบยาวเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว มีเนื้อที่กว่า 581 ไร่ เป็นทะเลสาบที่มีความลึกที่สุด ลักษณะของทะเลสาบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เกิดจากหิมะที่ละลายจากบนภูเขา น้ำภายในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยงาม ฉากหลังเป็นวิวภูเขาหิมะที่สลับซับซ้อน ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดใน อุทยานจิ่วจ้ายโกว ชม สระน้ำ 5 สี  (COLORFUL POND) ยามที่แสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมี 5 เฉดสี สะท้อนออกมาคือ เขียว ขาว เทา น้ำเงิน และม่วง มีนิยายเล่าว่าเกิดจากกระจกของนางฟ้า ตกจากสวรรค์แตกกระจายร่วงลงมาสู่โลก จึงเกิดเป็นสระน้ำ 5 สี

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน

บ่าย   นำท่านชม น้ำตกรั่วรื่อหลาง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน จากนั้นชม

ชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ กลุ่มทะเลสาบซูเจิ้ง น้ำตกซูเจิ้ง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาด ในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีครามป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โชว์ทิเบต ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวทิเบต ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะ และกังวานของหนุ่มสาว อีกทั้งการเต้นรำที่สนุกเร้าใจ

พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทาง) เพื่อเข้าชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เป็นวันที่ 2 แบบเต็มวัน (เที่ยวทางขวา) โดยจะท่องเที่ยวไปในอีกเส้นทาง ซึ่งจะไม่ซ้ำกับวันแรก เริ่มต้นจาก ทะเลสาบไผ่กระจก ทะเลสาบไผ่ลูกศร ที่ในละแวกนั้นเป็นป่าไผ่ลูกศร อันเป็นอาหารที่หมีแพนด้าชอบที่สุด ชมทะเลสาบหมีแพนด้า เรื่อยลงมาจนพบกับ ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือเรียกอีกชื่อว่า ทะเลสาบหางนกยูง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน

บ่าย   นำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกหลืบถ้ำ มีลำธารใหญ่โตสลับซับซ้อน ดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดลดหลั่น เป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วงเป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับไข่มุกให้ท่านได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านซู่เจิ้ง เลือกชมและซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก และสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต และชาวเชียงที่อาศัยอยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว และตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านซู่เจิ้ง ยังมีจุดถ่ายรูป บริเวณลานหน้าหมู่บ้านที่เป็น แนวธงทิเบต และกงล้อมนต์ตรา ตัดกับสีสันของ ท้องฟ้าและใบไม้ หรือ บางท่านอาจจะแวะชิมชาทิเบต ที่หมู่บ้านนี้มีขาย ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน

เย็น   ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฉวนจู่ซื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ MINJIANG HAOTING หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ สระมังกรหลวง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อย ทำให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมายกว่า 3,000 สระ รวมระยะทางกว่า 3.6 กิโลเมตร เมื่อแหงนมองขึ้นไปก็จะเห็นภูเขามังกรเหลืองที่ลดเลี้ยวอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียวและเหินหาวขึ้นสู่หมู่เมฆบนยอดเขาหิมะ เมื่อก้มมองเบื้องล่างก็จะพบกับ "สระน้ำสวรรค์" ทอดตัวอย่างสงบท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้ (รวมกระเช้าขาขึ้นลง + รถกอล์ฟ) *กรณีกระเช้าปิดเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จะใช้วิธีเดินเท้า ชมวิวแทน

ในกรณีที่เข้าชม อุทยานแห่งชาติหวงหลงไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้***

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ TREASURE IN THE CLOUDS HONELAND RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ หรือ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ถูกค้นพบผ่านดาวเทียมเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น หลังจากได้ตรวจสอบพื้นที่จึงทราบว่าที่เป็นธารน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ต่ำที่สุด ใหญ่ที่สุด และอายุน้อยที่สุดในโลก ต๋ากู่ปิงชวนมีความสวยงามของภูเขาหิมะและทะเลสาบบนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูเขาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านและชาวทิเบตเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ระหว่างเส้นทางจากเมื่องเม่าเสี่ยนไปต๋ากู่ปิงชวนมีหมู่บ้านทิเบต มีธงมนตราเรียงรายระหว่างเส้นทาง ซึ่งชาวทิเบตแถวนี้เป็นชาวทิเบตนิกายหมวกแดง (เกลุปะ) จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ชมความงดงามของภูเขาหิมะที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับ มี 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว นั่นคือ ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รัก และ ทะเลสาบต๋ากู่ (ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ YES INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี คล้ายคลึงกับเมืองโบราณลี่เจียงที่ได้รับมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่าๆได้ทั่วไป อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลเสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียง สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 การแกะสลัก หินจากหน้าผา ให้เป็น พระพุทธรูป เพื่อเป็นอุบายในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ของเมืองเล่อซาน หลวงพ่อโตเล่อซานเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กำหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1966

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ้ หรือ เอ๋อเหมยซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็น 1 ในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่งของจีน นำท่านชม วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ซึ่งบริจาคเงินจำนวน 100,000 ดอลล่าร์ ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก โดยเป็นโชว์ที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนหน้ากากได้เพียงเสี้ยววินาที ซึ่งเป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

พักที่ CENTURY SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา จากนั้นนำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร โดยสถานที่สำคัญบริเวณนี้ คือวัดหัวจ้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาทองคำที่ทำจากโลหะสำริด ซึ่งในวันที่มีสภาพอากาศดีจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกคือ ช่วงที่พระอาทิตย์โคจรอยู่ในจุดที่เหมาะเจาะ เงาของผู้ที่อยู่บนเขาจะสะท้อนอยู่บนก้อนเมฆที่ลอยต่ำจากยอดเขา มีแสงรุ้งล้อมรอบ ในอดีตผู้แสวงบุญบางคน ถึงกับกระโดดจากยอดเขาด้วยเชื่อว่าเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

นำท่านนมัสการ องค์ผู่เสียนทรงช้าง หรือพระโพธิสัตว์สมันตภัทร หล่อด้วยทองคำผสมสำริด หนัก 62 ตัน พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัตว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง ลงจากยอดเขาง้อไบ๊

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะซีหลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นที่ราบบนยอดเขาบนระดับความสูง 2,200 – 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งช่วงเวลาที่เดินทางไปเที่ยวนั้น เป็นช่วงเวลาที่เหเหมาะกับการดูใบไม้เปลี่ยนสีของภูเขาหิมะซีหลิง โดยมีหลากหลายสี ได้แก่ เหลือง ทอง ส้ม แดง เขียวเข้ม ราวกับภาพวาดที่มีหลากหลายสีสัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ MAPLE HOTEL (บนเขา) หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ***** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านขึ้นกระเช้าชมวิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) นำท่านขึ้นกระเช้าไปยังจุดชมวิวสูงสุดเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบของภูเขา ลานสุริยันจันทรา (Ri Yue Ping) ระหว่างเส้นทางที่กระเช้าพาดผ่าน (ประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชมความสวยงามของป่าสนที่จะขึ้นเฉพาะบริเวณภูเขาสูงเท่านั้นน อิสระพร้อมเก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาสมควรนำท่าน โดยสารกระเช้าลงจากลานสุริยันจันทรา

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ – เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย และ ถนนคนเดินชุนซี ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนฟู่ เมืองนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

02.50 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD563

05.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม.........

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
21 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 6665,000 บาท53,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 17 ก.ค. 66 **
 3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐานประเทศจีน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง อาจเป็นเตียงใหญ่ขนาด 5 ฟุต หรือ เตียงเดี่ยว 2 เตียงเล็ก และ ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 7. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 9. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 4. ทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ  ตามความพึงพอใจ ไม่บังคับ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 7. สำหรับพาสปอร์ตชาวต่างชาติ จะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 3,000 บาท
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 9. กรณีที่ประเทศจีนมีการยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ป และให้ทำวีซ่าเดี่ยวแทน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่มเติมท่านละ 1,500 บาท

 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
65,000 บาท
รหัส 000-9571 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=2224

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/000-9571.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ทัวร์คุณภาพ ไม่เข้าร้านช้อป เป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมความงานในอุทยานถึง 2 วันเต็ม อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้นลง+รถกอล์ฟ นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะซีหลิง ชมวิวทะเลทราบสุริยันจันทรา ชม 2 โชว์ ทั้งโชว์ทิเบต และโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซี ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา