ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-มูร์มันสค์ ชมแสงเหนือ

จำนวนการเข้าขม 33 ครั้ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-มูร์มันสค์ ชมแสงเหนือ - บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
055-5677
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค67
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
OMAN AIR (WY)

ไฮไลท์

 • จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ – พระราชวังเครมลิน
 • โบสถ์อัสสัมชัญ – ระฆังยักษ์พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ – รัสเซียเซอร์คัส Russian Circus
 • มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – อนุสาวรีย์ผู้กล้า Alyosha – คริสตจักรโดมทองคำ 
 • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ (เลนิน) – ตามล่าแสงเหนือ
 • หมู่บ้านซามิ – ฮัสกี้ลากเลื่อน – ตามล่าแสงเหนือ – มูร์มันสค์
 • มูร์มันสค์ – อนุสรณ์สถานประภาคาร – อนุสรณ์เรือดำน้ำ – มูรมันสค์มอลล์ – มอสโคว์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่
 • สวนสาธารณะ Zaryadye – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต 

แผนการเดินทาง

06.00 น.          คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก           

09.00 น.          ออกเดินทางไปท่าอากาศยานมัสกัต โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air เที่ยวบินที่ WY818

12.00 น.          เดินทางถึงสนามบินมัสกัต รอเปลี่ยนเครื่อง

16.00 น.          ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว์ โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air

เที่ยวบินที่ WY183

21.20 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และกรมศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่รัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายการเดินทาง)

                        นำท่านเข้าที่พัก

โรงแรม             Holiday Inn Tagansky Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า                    ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (1)

“เมืองมอสโคว์ (Moscow)” เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางด้านการเมือง การปกครอง การคลัง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสแดง (Red Square)” ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโคว์อีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย

 

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ “มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral)” หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างามขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)” ห้างสรรพสินค้าที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ และมีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าที่มีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง 200 ร้านค้า อาทิ เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียวและที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจัตุรัสแดง

พาท่านเข้าชม “วิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ (The Cathedral of Christ Our Savior)” สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงเคารพแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2)

                        หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)” ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร นำท่านชม “มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)” สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทำพิธีบรมราชาภิเษก **หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน** ชม “ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar)” สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ นำท่านชม “ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar)”  สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (Armory Chamber Museum)” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่ อยู่ที่ประเทศอังกฤษและประเทศอิหร่าน

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

นำท่านชม “รัสเซียเซอร์คัส (Russian Circus)” (รวมในค่าทัวร์) การแสดงของสัตว์  แสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

*กรณีคณะละครสัตว์งดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเข้าชมส่วนนี้*

 

โรงแรม             Holiday Inn Tagansky Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า                    ä บริการอาหารเช้า SET BOX (4)

                        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

...........น.          ออกเดินทางสู่สนามบินมูร์มันสค์ โดยสายการบิน ..….. เที่ยวบินที่ ..….. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

...........น.          ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ “เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)” เมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์อ๊อบลาสต์ Murmansk Oblast อยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก

14.30 - 15.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

 

จากนั้นนำทุกท่านชม “อนุสาวรีย์ผู้กล้า (Alyosha Monument)” อนุสาวรีย์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.1974 ถือเป็นวันครบรอบ 30 ปี ต่อการพ่ายแพ้ของกองทัพเยอรมันในแถบอาร์กติก เป็นรูปปั้นทหารในเสื้อคลุมที่มีปืนไรเฟิลสะพายไหล่ ความสูงของฐานคือ 7 เมตร รูปปั้นสูง 35.5 เมตร ถือเป็นรูปปั้นที่สูงเป็นอันดับสองของรัสเซีย น้ำหนักรวมประมาณ 5,000 ตัน จากนั้นเดินทางสู่ “คริสตจักรโดมทองคำ (Church of The Savior on Waters)” โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2002 เกิดจากการร่วมบริจาคของชาวเมืองซึ่งต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานที่อุทิศให้กับคณะของลูกเรือชาวมูร์มันสค์ ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เรือดำน้ำระเบิด ซึ่งลูกเรือทั้งหมด 118 คนเสียชีวิตในปี 2000 ในระหว่างการฝึกปฏิบัติการทางทะเลในทะเลเรนท์

นำท่านชม “เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ (Lenin Nuclear Powered Icebreaker)” ถูกสร้างเป็นเรือผิวน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1959 และออกปฏิบัติการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 ชื่อเรือตั้งชื่อตาม “เลนิน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ วลาดิเมียร์ เลนิน ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า ใช้งานอยู่ร่วม 30 ปี จนปลดระวางมาจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ และเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้

ค่ำ                     ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

21.00 น.            นำท่าน “ตามล่าแสงเหนือ (Northern Lights)” หรือ “แสงออโรร่า (Aurora Borealis)” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็น สำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

โรงแรม             Azimuth Hotel Murmansk หรือเทียบเท่า

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

จากนั้นเดินทางสู่ “หมู่บ้านซามิ (Saami Village)” นำท่านสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตว์เมืองหนาว อาทิ “กวางเรนเดียร์ (Reindeer)” ถือเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ในการดำรงชีวิต ซึ่งภายในบริเวณหมู่บ้านจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาวอื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจให้ท่านได้ร่วมสนุกเช่น ให้อาหารกวางเรนเดียร์ ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ เป็นต้น

 

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านซามิ (8)

จากนั้นเดินทางสู่ “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Park)” ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฮัสกี้เป็นพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก อาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ “นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding)” สำหรับท่านที่อยากเก็บภาพน้องหมาที่น่ารัก ก็สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกลับไปได้ด้วย หรืออิสระให้ท่านได้ขับสโนโมบิลท้าลมหนาวตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขับสโนโมบิล)

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)

21.00 น.            นำท่าน “ตามล่าแสงเหนือ (Northern Lights)” หรือ “แสงออโรร่า (Aurora Borealis)” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

โรงแรม             Azimuth Hotel Murmansk หรือเทียบเท่า

เช้า                    ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 10)

นำท่านชม “อนุสรณ์สถานประภาคาร (Lighthouse Memorial)” สร้างขึ้นในปี ค.ศ 2002 สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ ด้วยอาคารอันงดงามตั้งอยู่ใกล้น้ำบนชายฝั่งของทะเลสาบ Semenov ประภาคารถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงชีวิตอันสงบสุขบนชายหาดและวันเวลาแห่งการรอคอยสำหรับผู้ที่ไม่มีวันกลับมาจากการแล่นเรือใบ หอคอยของประภาคารมีความสูงเกือบ 18 เมตร คือ "ห้องโถงแห่งความทรงจำ" ข้างในมีแผ่นป้ายอนุสรณ์และหนังสือรายชื่อทหารเรือและพลเรือนทุกคนที่เสียชีวิตในยามสงบ นอกจากตัวหอคอยแล้ว คอมเพล็กซ์ อนุสรณ์ยังรวมถึงชิ้นส่วนของโรงจอดรถของเรือดำน้ำเคิร์สต์ที่เสียชีวิตอย่างอนาถ ถัดจากสัญลักษณ์แห่งความทรงจำและความเศร้าโศกนี้คือป้ายอนุสรณ์ที่มีชื่อของเรือดำน้ำที่เสียชีวิตในยามสงบ

นำท่านชม “อนุสรณ์เรือดำน้ำ (Kursk Submarine Memorial)” สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ 141-Kursk ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กันกับคริสตจักรโดมทองคำ เป็นจุดที่ตั้งส่วนของหัวเรือดำน้ำ ที่ยังคงสมบุรณ์ที่สุดเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ไว้รำลึกถึง ลูกเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือดำน้ำระเบิดในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ระหว่างการฝึกซ้อมครั้งแรกในรอบกว่าสิบปี จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด 118 คน

นำท่านช้อปปิ้ง “ห้างสรรพสินค้ามูร์มันสค์ (Murmansk Shopping Mall)” เป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากบริเวณที่พักมากนัก ท่านสามารถเดินช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ภายในห้างนี้ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งประกอบด้วยโซนต่างๆ มากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ขนม ของสด ของขึ้นชื่อต่างๆ ของรัสเซีย

 

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารเที่ยง SET BOX (11)

                        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

...........น.          ออกเดินทางสู่สนามบินมูร์มันสค์ โดยสายการบิน ..….. เที่ยวบินที่ ..….. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

...........น.          ถึงสนามบินเชเรเมเตียโว หลังจากรับสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ “เมืองมอสโคว์” นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ                     ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)

โรงแรม             Holiday Inn Tagansky Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (13)

นำท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hill)” หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐในฮิลส์สแปร์โรว์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รับการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว์ ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์ นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)” ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะ (Zaryadye)” แลนด์มาร์กใหม่ของกรุงมอสโคว์ สวน Zaryadye นับเป็นสวนสาธารณะแรกของกรุงมอสโกในรอบ 50 ปี ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 10 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 60 กว่าไร่ ทำให้สวนแห่งนี้สามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้หลายส่วน ได้แก่ คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาด 25,200 ตารางเมตร โดยด้านล่างอาคารสามารถจอดรถได้ถึง 430 คัน ในส่วนของสวนสีเขียว ยังแบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ ของรัสเซีย ได้แก่ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และโซนทุ่งหญ้า นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่แข็งตลอดทั้งปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหนาวเย็นทางแถบภาคเหนือและแถบอาร์คติก รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ไว้จัดการประชุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย อีกหนึ่งไฮไลต์ใหม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูปตัววี ที่ยื่นไปในแม่น้ำมอสควา ที่มองกลับมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได้ เป็นจุดเซลฟี่และถ่ายรูปวิวแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์

เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (14)

 

นำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro)” ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดินชม “ถนนอารบัต (Arbat Street)” ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ก่อนกลับพาท่านแวะช้อปปิ้ง “Mega Mall” ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆแบบจุใจ ถึงเวลาอันสมควร พาท่านเดินทางสู่สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

ค่ำ                     อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการ

23.20 น.          ออกเดินทางไปสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air เที่ยวบินที่ WY184

06.30 น.          เดินทางถึง สนามบินมัสกัด ประเทศโอมาน รอเปลี่ยนเครื่องบิน

08.50 น.          ออกเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air เที่ยวบินที่ WY815

18.00 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
19 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 6777,900 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 6778,900 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 6778,900 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 6778,900 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6778,900 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการ หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลัง จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคำนวณไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด รวมถึงค่าตรวจโควิด PCRTEST ทุกประเภท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (100 USD/ต่อท่าน) ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ วัน/ ท่าน
 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 • สำหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว พร้อมแสดงเอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าตามกำหนดวันเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
77,900 บาท
รหัส 055-5677 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-มูร์มันสค์ ชมแสงเหนือ
ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค67
เดินทางโดย OMAN AIR (WY)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=2209

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/055-5677.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา