ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO

จำนวนการเข้าขม 16 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO
รหัสทัวร์
089-5594
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - พ.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

 • เมืองโนโบริเบ็ทสึ-อุทยานแห่งชาติโอนุมะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ป้อมโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้น)
 • นั่งกระเช้าชมวิวภลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะอะซะอิจิ-โกดังอิฐแดงริมน้ำ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
 • ทะเลสาบโทยะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
 • เมืองโจซังเค-สะพานฟุตามิสึริบาชิ+สวนเก็นเซน-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้ง Duty Free-หอนาฬิกาซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

แผนการเดินทาง

22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

02.05 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 620 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.35 ชั่วโมง

10.40 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนิวชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ (Noboribetsu) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซัปโปโร นอกจากนี้เมืองยังกินพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติชิโกสึ-โทยะ บางส่วนด้วย จุดเด่นของที่นี่ก็คือ ออนเซ็น หรือน้ำแร่ธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำพุร้อน หรือออนเซ็นธรรมชาติที่ขึ้นชื่อที่สุดในฮอกไกโดอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi-National Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากฮาโกดาเตะ มีภูมิทัศน์โดดเด่นที่ประกอบไปด้วยภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอย่าง ภูเขาโคมากาทาเกะ ทะเลสาบ และเกาะต่างๆ ถ้าหากมาที่นี่จะได้เดินเล่นผ่อนคลายในธรรมชาติ ปีนเขา ขี่จักรยาน พายเรือแคนู หรือในฤดูหนาวสามารถเล่นสกี เดินป่าบนหิมะได้ ให้ท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี คือ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เชิงเขาโคมากาทาเกะนั้น ถูกย้อมเป็นสีแดงสดจากต้นเมเปิ้ลภูเขา และต้นบีช มีสีสันสวยงามตลอดทาง ให้ท่านได้ชมใบไม้เปลี่ยนสี และถ่ายรูป อิ่มเอมกับบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตนั้น เป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือสำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตกอยู่ให้เห็น จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) (ไม่รวมค่าขึ้น) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาว เนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยม และในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะของเมืองฮาโกดาเตะ และถือเป็นจุดชมดอกซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate Ropeway) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ยิ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ไม่ว่าจะกลางวัน หรือกลางคืน จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของอ่าวฮาโกดาเตะที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก  Smile Hotel Premium-Hakodate Goryokaku หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)                

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะอะซะอิจิ (Hakodate Morning Market Asaichi) เป็นตลาดเช้าแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฮาโกดาเตะ มีร้านค้ากว่า 250 ร้านค้า มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน นับเป็นสวรรค์ของคนรักซีฟู้ด ที่มีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกทานกันมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Kanemori Red Brick Warehouse) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นทำให้มีผู้ค้าจำนวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลต่างๆ มาจากชาวตะวันตก โดยปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ อยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้อีกด้วย (ยกเว้นฤดูหนาว) อีกทั้งรอบๆ ทะเลสาบยังมีโรงแรมหรู ออนเซ็นขนาดใหญ่เปิดให้ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะแช่ออนเซ็นนั้น ก็สามารถชมทัศนียภาพของทะเลสาบไปได้พร้อมๆ กัน จากนั้นนำท่านสู่ จิโกคุดานิ (Jigokudani) ซึ่งมีความหมายว่า “หุบเหวนรก” เป็นหุบเขาที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยซัลเฟอร์ และแร่ธาตุที่ช่วยในการบำรุงพิวพรรณ และสุขภาพมากมาย จะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆ ประมาณ 20-30 นาที สิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) ซึ่งบ่อนี้เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่จะมีบ่อน้ำร้อนให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ตลอดทางเดิน จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Mt. Showa-Shinzan) ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุซุทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิว จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้าย โชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีขนมปัง และแอปเปิ้ล จำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก Noboribetsu Manseikaku Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

จากนั้นนำท่านสู่ โจซังเค (Jozankei) ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติชิโกะซุ โทยะ (Shikotsu-Toya National Park) บริเวณนี้นั้น มีโรงแรมเรียวกังกว่า 12 แห่ง อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ กระจายอยู่ทั่ว เป็นสถานที่ยอดนิยมในการชมต้นไม้ และหุบเขาในฤดูใบไม้ร่วงยามใบไม้เปลี่ยนสี โดยเฉพาะตรงบริเวณ สะพานฟุตามิ สึริบาชิ (Futami Tsuribachi) สะพานสีแดงที่พาดผ่านสองฟากฝั่งของหุบเขา นับเป็นจุดถ่ายรูป และจุดชมวิวอันดับ 1 ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่โจซังเคเลยทีเดียว ช่วงที่พีคที่สุดคือประมาณกลางเดือนตุลาคมนั่นเอง อีกทั้งหากท่านเดินไปยัง สวนโจซังเคเก็นเซน (Jozankei Gensen Park) เป็นสวนที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 200 ปี ของพระมิอิซุมิ โจซัง ผู้ค้นพบ และพัฒนาออนเซ็นแห่งนี้ ภายในมีสวนที่ร่มรื่น และแม่น้ำไหลผ่าน จึงเป็นจุดชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่ยอดเยี่ยมอีกจุดนึง แถมยังมีบ่อแช่เท้า และบ่อต้มไข่ให้คุณสามารถไปใช้บริการได้ฟรีอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด ด้วยจุดที่ตั้งของตัวเมืองสามารถมองเห็นอ่าวอิชิกะริที่อยู่ด้านหน้า ทัศนียภาพเทือกเขาที่ล้อมรอบงดงามราวกับเป็นเมืองแห่งความฝัน ตัวอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ตามลักษณะดั้งเดิม รวมไปถึงการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ โดนๆ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างตบเท้ากันมาเมืองนี้อย่างต่อเนื่อง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองขนาดใหญ่ตัดผ่าใจกลางเมืองโอตารุ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญของเมืองแห่งนี้ ในอดีตชาวเมืองและพ่อค้าใช้คลองนี้เป็นเส้นทางหลักในการส่งสินค้าและค้าขาย บริเวณตลิ่งจึงเรียงรายไปด้วยโกดังมากมาย คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จุดที่เคยเป็นคลังสินค้าที่สร้างแนวอิฐดูดิบๆ อาร์ตๆ ของอดีตก็กลายมาเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ชิคๆ นับเป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องเพลงโอตารุ (Otaru Music Box Museum) ตั้งอยู่ภายในอาคารเก่าเมืองโอตารุ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่ทางรัฐบาลแคนาดามอบเป็นของขวัญให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านในอาคารมีกล่องเสียงเพลงมากมายหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เชยชม มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ (Karakuri dolls) อันเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆ ให้ได้ชมอีกด้วย ส่วนใครที่ติดใจอยากได้กล่องดนตรีกลับบ้านแล้วละก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะที่นี่ยังมีส่วนที่เป็นร้านจำหน่ายกล่องดนตรีแบบสั่งทำตามใจจะเอาตุ๊กตาตัวไหน สีอะไร เพลงอะไรสั่งได้ ไว้เป็นของที่ระลึกแบบไม่เหมือนใครกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ประวัติศาสตร์ และการค้า อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด นำท่านสู่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกปลอดภาษี (Duty Free) ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ใครที่กำลังมองหาของฝาก เช่น ขนมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ เครื่องสำอางตัวดัง สินค้าที่ระลึกจากญี่ปุ่น ก็สามารถหาซื้อได้จากที่นี่ อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ นำท่ารชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) นับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตัน โดยปัจจุบันนั้นหอนาฬิกาแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องราว เกร็ดความรู้ และประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร และจัดแสดงเกี่ยวกับนาฬิกาให้ท่านได้ชมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki-koji Shopping Street) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร แหล่งช็อปปิ้งในร่ม มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแล็ต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

ที่พัก Smile Hotel Premium-Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

*** อิสระเต็มวัน *** (ไม่มีรถบัสบริการ)

- ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร เพราะมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร ใครที่อยากชิมทั้งอาหารทะเลแบบสดๆ รวมไปจนถึงผลไม้เลื่องชื่อ ควรมาเป็นอย่างมาก ร้านค้าต่างๆ นั้นจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก

- ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki-koji Shopping Street) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร แหล่งช็อปปิ้งในร่ม มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแล็ต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

- สวนนากาจิมะ (Nakajima Koen) ตั้งอยู่กลางค่อนไปทางทิศใต้ของเมืองซัปโปโร ที่นี่ถือว่าเป็นสวนสาธารณะวิวดีบรรยากาศเยี่ยม และยังเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซัปโปโรอีกด้วย ยิ่งมาช่วงเย็นๆ วันฟ้าโปร่งๆ รันั่งบลม และยังได้นั่งเพลินไปกับวิวริมแม่น้ำอีกต่างหาก เพราะที่นี่นั้น มีแม่น้ำ Kamo-kamo ที่ไหลมาจากแม่น้ำ Toyohira กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ ต่อมามีการสร้าง Sapporo Concert Hall และรอบๆ สวนก็มีการสร้างคอนโดมิเนียมมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสวยสวยกลางเมืองที่ใครๆ ก็สามารถมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก Smile Hotel Premium-Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ...

11.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.55 ชั่วโมง

17.50 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ.

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
31 ต.ค. 66 - 05 พ.ย. 6648,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 พ.ย. 66 - 09 พ.ย. 6651,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 6651,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 6651,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 6651,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 6651,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 6. ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

1. เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา)

มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น 

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)

หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ  

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ)

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน


     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ

Charter Flight

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้


      2.      เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง

   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น)

มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น) 

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)

หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจำนวน

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

      
     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามรถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้

3.  เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ
     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะสิ้นสุดลง
 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
48,919 บาท
รหัส 089-5594 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO
ราคาเริ่มต้น 48,919 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - พ.ย.66
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=2086

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/089-5594.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เมืองโนโบริเบ็ทสึ-อุทยานแห่งชาติโอนุมะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ป้อมโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้น) นั่งกระเช้าชมวิวภลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะอะซะอิจิ-โกดังอิฐแดงริมน้ำ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ทะเลสาบโทยะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน เมืองโจซังเค-สะพานฟุตามิสึริบาชิ+สวนเก็นเซน-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้ง Duty Free-หอนาฬิกาซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา