ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย Group B

จำนวนการเข้าขม 18 ครั้ง
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย Group B
รหัสทัวร์
035-5537
วันที่เดินทาง
เม.ย.67
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Lufthansa (LH)

ไฮไลท์

 • นูเรมเบิร์ก เมืองโบราณอายุมากกว่า 900 ปี
 • คาร์โรวี วารี เมืองสปา น้ำแร่ระดับโลก กรุงปราก เมืองหลวงของเชค สุดยอดเมืองโรแมนติคของโลก
 • เบอร์โน่ เมืองหลวงของแคว้นโมเรเวีย
 • กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงของสโลวาเกีย  กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี ฉายาความงานบนคุ้งน้ำดานูบ
 • เซนต์เทนเดอร์ เมืองโบราณริมแม่น้ำดานูบ ชมมหาวิหารที่ริมน้ำดานูบ เอสเตอร์กอม
 • กรุงเวียนนา เมืองหลวงสุดคลาสสิค 
 • จุใจช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ณ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท  ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ใจกลางกรุงเวียนนา

แผนการเดินทาง

20.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟฮันซ่า (Lufthansa) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกและเอกสารแก่ท่าน

23.00 น.       บินตรงสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ LH773

05.20 น.       เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

นำท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมงเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติ ศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี นำท่านเดินเล่นชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปีค.ศ 1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีต ที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมือง ชมบ้านนัสเซา หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลาง  ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดหลังหนึ่ง นำท่านชมบริเวณจัตุรัสกลางใจเมืองซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง (Hauptmarkt)

 

           

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูขาหมูเยอรมัน)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ระยะทาง 215 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเชค ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River)  ไหลหล่อเลี้ยงเมืองจนถึงเดี๋ยวนี้ทั้งเมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง สปาที่เมืองนี้มีชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ  มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน   อาทิ  จักรพรรดินีมาเรียเทเรซา แห่งออสเตรีย พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและพระเจ้า เฟรเดอริกที่ 1 แห่ง ปรัสเซีย   ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้เมืองคาร์โลวี วารี ยังได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังเช่นเกอเธ่, บีโธเฟน, ริชาร์ด วากเนอร์  นำท่านชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียสให้ได้ลองดื่ม การดื่มน้ำแร่ที่นี่นั้นต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ชเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ในสมัยก่อนมีแพทย์หลายคนได้ใช้วิธีการบำบัดด้วยน้ำแร่โดยการใช้น้ำดื่มเข้าไปในปริมาณมากๆเป็นการล้างลำไส้ จากนั้นจึงแช่น้ำแร่เพื่อกระตุ้นการทำงานของโลหิตและขับรูขุมขน  เนื่องจากในสมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการบำบัดรักษาด้วยน้ำแร่ของเชื้อพระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ทำให้อาคารต่างๆ ได้รับการตกแต่งที่สวยงาม บ้างตกแต่งด้วยเพรสโก้ บ้างตกแต่งด้วยโมเสสหลากสี บ้างตกแต่งแบบโคโลร่าดา  ท่านสามารถเดินชมเมืองนี้ได้ไม่รู้เบื่อ ขณะเดียวกันก็สามารถดื่มชิมแหล่งน้ำแร่ในเมืองที่มีกว่า 12 จุด

 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก  Olympia Spa and Wellness หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) ระยะทาง 128 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมง  นำท่านชม บริเวณปราสาทปราก (Prague Castle)  ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค  รับสั่งให้ให้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ (Borivoj)  โดยในปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชม วิหารเซนต์  ไวตุส (St. Vitus Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344  ศิลปะแบบโกธิคซึ่งมีการก่อสร้างเป็นระยะเป็นเวลาหลายร้อยปีจนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929  ชมหน้าต่างกระจกสีสดสวยที่เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา

นำท่านเที่ยวชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สิ่งก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ล ที่ 4 กษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวเชค  เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกสร้างขึ้นจากปูนและไข่ไก่กว่าล้านฟอง เป็นสะพานปูนแห่งแรกของเมือง สองข้างสะพานประดับด้วยรูปปั้นนักบุญที่เคารพนับถือของชาวเชค 30 องค์ รวมถึงรูปปั้นพระคริสต์ของชาวยิว  สัมผัสกับรูปหล่อบรอนซ์ นักบุญจอห์น เนโปมุก (John Nepomuk) ซึ่งเป็นที่นับถือกันมากในหมู่ประชาชนชาวกรุงปราก เชื่อกันว่าหากใครได้สัมผัสแล้วจะมีโชคทั้งการงานและความรัก หรือท่านจะได้กลับมาที่ปรากอีกครั้งในไม่ช้า    จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จัตตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตกแต่งแบบบาร็อค และบริเวณด้านหน้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของกษัตริย์เวนเทสลาส ผู้เป็นผู้นำและองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์นำสู่ภูมิภาคนี้ รูปปั้นนี้ถือว่าเป็นรูปปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีน้ำหนักกว่า 17 ตัน  

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูเป็ด สไตล์โบฮีเมียน)

บ่าย     นำท่านเดินเที่ยวชมย่าน จัตุรัสสตาโรเมสเค่ (Staromeske Square) จัตุรัสที่ตั้งอยู่ย่านเมืองเก่า  ท่านจะได้เห็น นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดั้งเดิมในสมัยนั้นที่เชื่อว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งศูนย์กลางของจักรวาล  ฉะนั้นนาฬิกานี้จึงแสดงการโคจรของพระอาทิตย์อยู่รอบโลก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อครบรอบของทุกชั่วโมงรูปปั้นโครงกระดูกจะกระตุกระฆังเป็นสัญญานบอกเวลา ประตูหอนาฬิกาจะเปิดออกพร้อมแสดงเหล่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ 12 คนเดินออกมาเยี่ยมที่หน้าต่าง

 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก    Don Giovanni Hotel Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน่ (Brno) ระยะทาง 207 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง  เมืองเบอร์โน่ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นบริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส Náměstí Svobody เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ที่สวยมากไม่เพียงแต่มีประติมากรรมและอาคารเก่าแก่ที่สวยงามแต่ยังมีตลาดกลางแจ้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจํานวนมากจะมาเดินเล่นที่นี่เพื่อซื้อสินค้าที่จําเป็นซึ่งมีลักษณะเป็น European Square จริงๆ

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

เมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่มั่นของชนเผ่าต่างๆมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคที่ชาวโมราเวียได้มาเป็นผู้ปกครองอันเป็นเสมือนการสร้างชาติก่อนที่จะมีการรวม กับโบฮีเมียกลายเป็นประเทศเชคโกสโลวาเกีย  และต่อมาเมื่อระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ล่มสลาย จึงมีการแยกออกอีกครั้งกลายเป็นประเทศสโลวาเกีย ผ่านชม ปราสาทบราติสลาวาที่โดดเด่นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นในเขตเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบอันแสนโรแมนติก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก Clarion Congress Hotel Bratislava หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)  ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ชมความงดงามของกรุงบูดาเปสต์ที่มีแม่น้ำดานูบ (Danube River) ไหลผ่านกลางเมือง แบ่งตัวเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์  นำชมทัศนียภาพที่สวยงามน่าประทับใจของกรุงบูดาเปสต์ที่ บนเนินเขาเกลเลิร์ท (Gellert Hill)  นั่งรถข้ามสะพานที่เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเข้าไว้  ด้วยกันด้วยกันโดยมี สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นสะพานที่สวยที่สุดของกรุงบูดาเปสต์ทำให้ทัศนียภาพของแม่น้ำดานูบเต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย     นำชมจัตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการี (Hero Square) อนุสรณ์สถานสูงเสียดฟ้า  ที่ระลึกครบรอบ 1,000 ปีของประวัติศาสตร์ของชนชาติฮังการี บนยอดคือทูตสวรรค์ในนิมิตของกษัตริย์สตีเฟน คริสต์ศาสนิกชนพระองค์แรกของฮังการี บริเวณจัตุรัสตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปของกษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆ ของฮังการี  พร้อมภาพแกะสลักแสดงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวฮังการี นำท่านชม ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) อนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905  ถือเป็นจุดชมวิวของตัวเมืองที่ดีอีกแห่งหนึ่ง 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  (Danube River Cruise) ด้วยเรือเช่าเหมาลำสัมผัสกับความงดงามของอาคาร สถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งริมน้ำและมั่งคั่ง  ไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมาย โดยเรือจะแล่นผ่าน อาคารรัฐสภาแห่งชาติฮังกาเรียน (Parliament Building) ที่มีความโดดเด่นที่สุด ก่อสร้างด้วยรูปแบบนีโอโกธิค ลักษณะของอาคารรัฐสภาละม้ายคล้ายคลึงกับรัฐสภาของประเทศอังกฤษเพราะมีโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางและตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ  

 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก    Leonardo Hotel Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนเทนเดอร์ (Szentendre) ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นโดยพวกผู้อพยพชาวเซอร์เบีย  ในศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นยุคทองของเมืองนี้ ทำให้คนหลั่งไหลอพยพเข้ามาที่เมืองนี้มากซึ่งบ้านเรือนและอาคารเก่าแก่ส่วนมากก็หลงเหลือมาจากยุคนี้และเมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองของฮังการี เช่น ผ้าปัก ผ้าถักที่งดงามที่สุด ได้เวลา

พอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง เอสเตอร์กอม (Esztergom) ระยะทาง 38 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ที่เคยเป็นเมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮังการี  จากจุดชมวิวท่านจะเห็นทัศนีภาพของคุ้งน้ำดานูบแบ่งเขตแดนประเทศฮังการี–สโลวัค ชมวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Cathedral) วิหารแห่งแรกของประเทศและเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุด ภายในสร้างด้วยหินอ่อนสีเทาลายแถวสีชมพูที่มีความงดงาม      

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Parndorf  ระยะทาง 172 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม และสินค้านำสมัย โดยเฉพาะสินค้า  แบรนด์ที่ขึ้นชื่อในแถบออสเตรีย –  เยอรมนี อาทิ Prada, Gucci, G-Star Raw , Geox, UGG, MCM และอีกมากมาย เป็นเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้า

อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเวียนนา ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ที่พัก                Austria Trend Hotel Bosei Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร                เข้าชมภายในพระราชวังที่เปิดห้องต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชมห้องต่างๆของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะห้องส่วนตัวของพระราชินีอลิซาเบธ ผู้ซึ่งมีสิริโฉมอันสวยงามเป็นที่เล่าลือ มีเส้นพระเกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงข้อพระบาท ชมห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีการประดับประดาด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีน ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนการผลิตที่ต้องทำบนเรือเพื่อป้องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส พระธิดาของพระราชินีมาเรียเทเรซ่า ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถักมือ และห้องอื่นๆอีกมากมายที่ตกแต่งด้วยภาพวาด โดยมีภาพหนึ่งที่จิตรกรได้วาดให้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในห้องสายตาของรูปและเท้าด้านซ้ายจะจับจ้องและชี้มาที่ตัวท่าน มีเวลาเดินเล่นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสบริเวณพระราชวัง  

บ่าย   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน

จากกนั้นนำท่านไปเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าที่ระลึกที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ซึ่งเป็น Walking Street กลางกรุงเวียนนา มีร้านค้านำสมัยตั้งเรียงรายตลอดทาง หรือจะลองชิม Sacher Cake เค้กช็อคโกแลต สูตรเฉพาะของกรุงเวียนนาที่สืบทอดกันมานับร้อยปีกับกาแฟสุดแสนอร่อย

 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา

23.25 น.        บินตรงสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  OS025

14.40 น.        ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
14 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67105,000 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในการเดินทาง
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ชาวไทยบริการตลอดการเดินทาง  
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • ค่าธรรมเนียมค่าวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื่น (4,000 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ และลุฟฮันซ่า อนุญาตให้ผู้โดยสารโหลดสัมภาระได้ท่านละ 23 กก. /ท่าน)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านตามที่กำหนด  
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือนร้อน
 15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด
 16. บริษัทฯ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
105,000 บาท
89,999 บาท
รหัส 035-5537 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย Group B
ราคาเริ่มต้น 89,999 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67
เดินทางโดย Lufthansa (LH)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=2036

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/035-5537.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

นูเรมเบิร์ก เมืองโบราณอายุมากกว่า 900 ปี คาร์โรวี วารี เมืองสปา น้ำแร่ระดับโลก กรุงปราก เมืองหลวงของเชค สุดยอดเมืองโรแมนติคของโลก เบอร์โน่ เมืองหลวงของแคว้นโมเรเวีย กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงของสโลวาเกีย  กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี ฉายาความงานบนคุ้งน้ำดานูบ เซนต์เทนเดอร์ เมืองโบราณริมแม่น้ำดานูบ ชมมหาวิหารที่ริมน้ำดานูบ เอสเตอร์กอม กรุงเวียนนา เมืองหลวงสุดคลาสสิค  จุใจช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ณ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท  ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ใจกลางกรุงเวียนนา
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา