ทัวร์อินเดีย - จอร์เจีย INCREDIBLE EMOTIONS INDIA & GEORGIA

จำนวนการเข้าขม 24 ครั้ง
ทัวร์อินเดีย - จอร์เจีย INCREDIBLE EMOTIONS INDIA & GEORGIA
รหัสทัวร์
074-9555
วันที่เดินทาง
ก.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
IndiGo (6E)

ไฮไลท์

 • สักการะเทพฮินดูแห่งวัดดังลักษมีนารายัน 
 • เยือนป้อมแดง ประตูชัย หอคอยมรดกโลกกุตับ มินาร์ แห่งเดลี
 • ชม มรดกโลกแห่งจอร์เจีย วิหารจวารี&สเวทิตสโคเวลี
 • เช็คอินเมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์
 • ลิ้มรสไวน์จากแหล่งกำเนิดไวน์
 • ชมความยิ่งใหญ่ของป้อมอนานูรี 
 • ถ่ายรูปให้ปัง อนุสรณ์มิตรภาพแห่งกูดาอูรี และ เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย
 • นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ฉากหลังคอเคซัส
 • ชมทบิลิซี พร้อมนั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาล่าที่ยิ่งใหญ่

แผนการเดินทาง

14.00 น.   บริษัทฯ ขอเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินอินดิโก (IndiGo) ขอให้ท่านสังเกตป้าย “ALLIANCE CONSORTIUM ” เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง.......    

17.10 น.   เหินฟ้าสู่ เดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E1054 (ใช้เวลาบินโดยรวม 4 ชั่วโมง 15 นาที)  

19.55 น.   เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศอินเดีย คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี (INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT) แห่งนิวเดลี (New Delhi) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของโลก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศน์ท้องถิ่นจะนำคณะท่านฯขึ้นรถปรับอากาศเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อน

ค่ำ   พักค้างคืน ณ HOTEL ASHOK COUNTRY RESORT, DELHI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 1)

เช้า   อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำคณะท่านฯ ชม กรุงเดลี ซึ่งแบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตโอลด์เดลี และเขตนิวเดลีใหม่ เมืองต่างยุค ในเดลีที่ตั้งอยู่ติด ๆ กัน มีเพียงกำแพงกางกั้นระหว่างเมืองทั้งสอง โดยเขตเมืองเก่าเดลีหรือโอลด์เดลีนั้นคือพื้นที่ในวงล้อมของกำแพงที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชาห์จาฮาน ชมหอคอยกุตับ มินาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเดลี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สูง  72.5 เมตร (กุตับ-ชื่อของกษัตริย์ กุตับอุดดินไอบัก มีนาร์-หอสูง) หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี-ชื่อของกษัตริย์ฮินดู สตัมภ์-เสา) ภายนอกสร้างด้วยหินทรายแดง เป็นลูกฟูกเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษาอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน.... ชมกรุงนิวเดลีใหม่ ที่มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ ชมศิลปะการก่อสร้างที่อังกฤษได้สร้างไว้และมีการวางผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษ จนติดอันดับหนึ่งในนครหลวงของโลก แวะชม ประตูชัยอินเดีย (India Gate) หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรั่งเศส สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีพในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย ผ่านชมตึกที่ทำการของคณะรัฐบาลราษฎรปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) 

เที่ยง   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย   นำคณะท่านฯ ผ่านชม ป้อมแดง (Red Fort) ที่ชาวอินเดียเรียกว่า ลาลกีล่า (Lal Qila) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 2007 ป้อมปราการแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว ปัจจุบันยังถูกใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีในวันชาติของอินเดียทุกปี เพื่อรำลึกถึงวันประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อ 1947 อีกด้วย และทำเนียบประธานาธิบดี  

พาท่านแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่กรุงเดลี ณ วัดฮินดูลักษมีนารายัน (Lakshmi Narayan Temple) หรือพีรลา มัณฑิร (Birla Mandir) ตั้งตามชื่อของผู้สร้าง RajaBaldev Birla นักธุรกิจคนสำคัญของอินเดีย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 วัดแห่งนี้นับถือเทพประธานอยู่ 2 องค์ด้วยกัน คือ “พระวิษณุ” หรือ “พระนารายณ์” มหาเทพผู้พิทักษ์ปกป้องโลก และ “พระลักษมี” (พระชายาพระวิษณุ) เทพีแห่งความมั่งคั่ง นอกจากนี้ก็ยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตามความเชื่อ อย่างเช่น พระกฤษณะ และพระพิฆเนศที่โด่งดังเรื่องการบันดาลให้เกิดความสำเร็จและความรุ่งเรืองในชีวิตของผู้บูชา จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดจันปาท (Janpath Market) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและงานหัตถกรรม เช่น ผ้าไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไม้จันทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ

*** อิสระรับประทานอาหารเย็น   เพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***

17.00 น.   จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร........ นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินอินทิราคานธี อีกครั้ง เพื่อเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

20.10 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงทบิลิซี โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E1807 (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมง 5 นาที)

23.45 น.   คณะถึง สนามบินทบิลิซี (Tbilisi International Airport) แห่งจอร์เจีย เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่าแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5 มีอายุกว่า 1,500 ปี ตัวเมืองได้ถูกทำลายและก็ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอยู่แบบนี้มาเกือบ 30 ครั้งด้วยกัน จากการถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์ก มองโกลและในที่สุดก็เป็นพวกรัสเซีย... (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศน์ท้องถิ่นจะนำท่านฯ ขึ้นรถปรับอากาศ แล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย....  

23.55 น.   พักค้างคืน ณ BRIDGE BOUTIQUE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 2)

เช้า   อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมึทสเฆียตา (Mtskheta) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองทบิลิซีราว 25 กม. อดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรจอร์เจียตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 5 หลังคริสตกาล จนกระทั่งกษัตริย์ Vakhtang Gorgasli ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองทบิลิซี มึทสเฆียตาเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางจิตใจอย่างมากของชาวจอร์เจีย ถือว่าเป็นเมืองหลวงเก่าอันศักดิ์สิทธิ์ มีความเก่าแก่และยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมึทสเฆียตาและเทียนิตี้ เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 นำชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี (Mtkvari) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi)  และถ้ามองออกไปข้ามเมืองมึทสเฆียตาไปยังที่บริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชม ชม วิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) เป็นวิหารเพื่อการเฉลิมฉลองของชาวจอร์เจียที่เกือบทั้งประเทศนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ อยู่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธดอกซ์ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 

เที่ยง   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย   แล้วมุ่งหน้าต่อสู่  เมืองอัพลีสต์ซีคห์ (Uplistsikhe) หนึ่งในเมืองถ้ำที่เก่าแก่ของจอร์เจีย มีนานกว่า 3,000 ปีก่อนในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เพื่อชมเมืองเก่าในอดีตที่ก่อสร้างอยู่บนภูเขา โดยใช้การเจาะภูเขาลักษณะเป็นถ้ำตื้นๆ เป็นที่พักอาศัยและเป็นที่จัดกิจกรรมของเมือง โดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50  ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ…. ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์ และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ บางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ ในราวศตวรรษที่ 9-10 ด้านบนของสถานที่นี้ได้ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทอง เครื่องเงิน อัญมณีต่างๆ และยังมีเครื่องเซรามิคส์ มีการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซ อิสระให้คณะท่านฯเดินชมความสวยงามของหมู่บ้าน ต่อด้วยพาท่าน ชมและแวะลิ้มรสไวน์ท้องถิ่น (Winery with wine testing) จอร์เจียถือว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดของไวน์มีกรรมวิธีหมักไวน์ที่เก่าแก่ถึงแปดพันปี พร้อมชมขั้นตอนวิธีการผลิตไวน์ในแบบฉบับของชาวจอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ 

จนได้เวลาอันสมควร......นำท่านกลับสู่ เมืองทบิลิซี เพื่อเข้าสู่ที่พัก

เย็น   ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำ   พักค้างคืน ณ BRIDGE BOUTIQUE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 3)

เช้า   อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำท่านมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคเหนือ ตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหาร (Georgian Military Highway) ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทาง... ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงาม แวะชมความยิ่งใหญ่ของป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress Complex) ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ห่างจากเมืองทบิลิซีประมาณ 45 กม. ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่าง และอ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย ก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007  

ต่อด้วยนำท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ำอรักวีไปสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)  ซึ่งเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 – 3,200 เมตร ที่มีชื่อเสียงด้าน Freeride (ภูเขาลูกใหญ่ และหิมะตกต่อเนื่อง และปกคลุมหนาแน่น) พาท่านสู่จุดชมวิวทัศนียภาพอันสุดอลังการ...อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ ระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) กำแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งแต่งแต้มศิลปะบนกำแพงมากมายสีสันอันสวยงาม จากจุดนี้..สามารถมองเห็นวิวภูเขาหิมะที่เป็นหุบเหวลึกได้แบบ 360 องศา สวยงามเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์

เที่ยง   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง คาซเบกี (Kazbegi) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ชื่อสเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างไว้สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมา เมืองสเตพ้านท์สมินด้า เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิประมาณ -5 องศา ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด

และเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD เพื่อขึ้นเนินเขาชมโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส  (ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที) ที่ตั้งของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)  เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 พร้อมกับหอระฆังที่อยู่ด้านข้าง และเป็นโบสถ์โดมเพียงแห่งเดียวในจังหวัด Khevi ที่มีชื่อเสียงมาก และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจียที่นักถ่ายภาพต้องมาเก็บภาพกันให้ได้ โดยโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาคัสเบกิ Mount Kazbegi ใกล้ๆกับเมืองคัสเบกิ (Kazbegi) ทางขวามือของแม่น้ำ Chkheri ให้อิสระท่านในการชมภาพฉากหลังของโบสถ์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก และสามารถมองวิวเมืองที่สวยงาม หมายเหตุ – การขึ้นเขาไปชมโบสถ์นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง ซึ่งอาจถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ จนได้เวลาอันสมควร...นำท่านลงจากเขาและเดินทางกลับยัง ทบิลิซี ระหว่างทางเดินรถ.....ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ ช่องเขาดาเรียล (Dariali Gorge) เป็นหุบเขาบนพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย อยู่ที่ฐานฝากฝั่งตะวันออกของภูเขา Kazbek คนในท้องถิ่นเรียกถิ่นที่อยู่แห่งนี้ว่า “Mokheve”  ช่องเขานี้กลายเป็นที่รู้จักในสถานที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในคอเคซัส และได้ถูกกล่าวในบทกวีของรัสเซียโดย Lermontov…เส้นทาง Dariali นั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตเป็นหนึ่งในสองเส้นทางของเทือกเขาคอเคซัสที่ยิ่งใหญ่และอีกเส้นทางคือเส้นทาง Derbent มีป้อมปราการรักษาจากการโจมตีมาอย่างยาวนานอย่างน้อย 150 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่ยังคงให้เห็นซากปรักหักพังของป้อมปราการอีกด้วย....

เย็น   ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำ   พักค้างคืน ณ BRIDGE BOUTIQUE HOTEL, TBILISI  หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 4)

เช้า   อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำท่านชมและแวะถ่ายภาพความประทับใจคู่กับ เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (Chronicle of Georgia) อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจอร์เจีย เสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น ที่แกะสลักเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลงบนเสาหิน ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารถชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีอันสวยงาม 

พาท่านเยี่ยมชม เมืองทบิลิซี (Tbilisi) โดยเริ่มจากสู่ เนินเขาขนาดย่อมอีเลีย (Elia Hill) ในเขต Avlabari เพื่อชมความงดงามของ มหาวิหารซมินดา ซามีบา Tsminda Sameba Cathedral หรือ Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi  โบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่มีความสวยงามและขนาดที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดของประเทศ สร้างขึ้นปี 1995 - 2004 รวมทั้งโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ (Eastern Orthodox) ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย ความใหญ่โตทำให้โบสถ์แห่งนี้โดดเด่น และสามารถมองเห็นโบสถ์ได้ในระยะไกลได้...เดินชมสถาปัตยกรรมของบ้านเมืองไปตาม ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli) ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 19 มากมาย ผ่านชมโรงแรมสุดหรูอย่าง The Biltmore Hotel, โรงโอเปร่าที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1851, โรงละครที่ใหญ่ที่สุดสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1887 และอาคารรัฐสภาแห่งจอร์เจีย เป็นต้น จนถึง Liberty Square หรือ Freedom Square ท่านจะได้เห็นถึงความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน แวะเก็บภาพประทับใจคู่กับ สะพานแห่งสันติภาพ (Peace bridge) หรือ (Mshvidobis Khidi) ที่ยาว 150 เมตร ที่เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา...

จากนั้นนำคณะท่านฯเดินทางไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิท รีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก

เที่ยง   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   พาท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการ นั่งกระเช้าเคเบิ้ล เพื่อขึ้นชมป้อมนาริกาล่า (Narigala Fortress) ระหว่างที่ท่านอยู่บนกระเช้านั้น.....สามารถเก็บภาพมุมสูงของเมืองเก่าตามอัธยาศัย และยังสามารถมองเห็น รูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร  (Mother of a Georgian) หรือ Kartlis Deda ที่อยู่ระยะไกลบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) อิสระให้ท่านเดินชมป้อมโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค หมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายไปอีก ต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด(ปี ค.ศ. 1089 -1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาล่า (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก และต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อถอนทำลายไปซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

จนได้เวลาอันสมควร...นำท่านลงจากป้อมนาริกาล่า เดินผ่านชมโรงอาบน้ำเก่าแก่ (Sulphur Bath) หรืออีกชื่อว่า อะบาโนตูบานี (Abanotubani) ที่มีบุคคลสำคัญระดับโลก รวมไปถึงกษัตริย์และราชวงศ์ในอดีตที่ต่างเดินทางมากันมากมาย เพื่อที่จะได้ลองและสัมผัสกับบรรยากาศการอาบน้ำเมื่อหลายร้อยปีก่อน เนื่องด้วยความที่มีบ่อน้ำพุร้อนเป็นจำนวนมาก แล้วเดินต่อไปยัง ถนนคนเดินสายเล็กๆ ชื่อ Jan Shardeni Kucha หรือถนนข้างตึกสีเทา ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อถนนมาเป็นซาร์เดนี Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ที่มาเยือนเมื่อครั้งปี ค.ศ. 7 และได้จดบันทึกลงไว้ในสมุดของเขานั้นเอง...ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหารตามสไตล์ของชาวจอร์เจีย ร้านกาแฟเก๋มากมาย  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมและซื้อของที่ระลึก ต่อด้วยหาซื้อของฝาก ไวน์ชั้นเยี่ยมราคาถูก และของที่ระลึกต่างๆ ณ ย่าน Meidan Bazaar หรืออิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์เนม ณ ห้าง Tbilisi Mall เพื่อละลายเงินท้องถิ่น...

เย็น   ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น.   จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร....นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย และมีเวลาทำ TAX REFUND ก่อนขึ้นเครื่อง

00.45 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E1808 (ใช้เวลาบินโดยรวม 4 ชั่วโมง 55 นาที)  

07.10 น.   ถึงกรุงเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE หมายเหตุ : เนื่องด้วยเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว...รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดรอหัวหน้าทัวร์ของท่านก่อน เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน      

10.20 น.   เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E1053 (ใช้เวลาบินโดยรวม 4 ชั่วโมง 20 นาที)  

16.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
22 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6648,800 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม 

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ  ชั้นประหยัดไป - กลับพร้อมกัน  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทุกแห่งของสายการบิน (โดยคิดจากอัตรา ณ วันที่ 24/07/2566)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 1 ชิ้นๆละ ไม่เกิน 20KG ต่อท่าน / ต่อเที่ยว
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ตามมาตรฐานระดับภัตตาคาร 
 • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง วันละ 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญของทางบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย (E-VISA) แบบ Double Entries
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ** หากท่านประสงค์ที่จะซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุ้มครองในส่วนอื่นๆเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ยาสามัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เดินทาง
 • อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหารโดยจัดเตรียมจากที่ประเทศไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับหน่วยงานข้าราชการ และบุคคลธรรมดา
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าทำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน  (E-Vaccine Passport)
 • ค่าทำใบรับรองการฉีดวัคซีน (ของแอปหมอพร้อม)   
 • ค่าตรวจ RT PCR / ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ (หากมีข้อบังคับใช้)
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19  นอกเหนือจากการคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน สายการบินอินดิโก
 • ค่าประกันสุขภาพ รวมคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  และประกันภัยอุบัติเหตุที่ใช้สำหรับในการยื่นขอวีซ่าในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่านจะต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่ม ท่านละ 300 บาท ** หากท่านประสงค์ที่จะซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุ้มครองในส่วนอื่นๆเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น  ค่ามินิบาร์ในห้องพักโรงแรม,ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าอาหาร /ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว  เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือภาษีสนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 24/07/2566
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

เงื่อนไขของตั๋ว

 1. อัตราค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัดไป - กลับ โดยสายการบินอินดิโก ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วันที่  24/07/2566
 2. ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันและ เวลาที่ทำการสำรองที่นั่ง หากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งท่านก่อน วันที่มีการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น

เงื่อนไขของทัวร์

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยว เปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวบางประการในรายการทัวร์ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบัติเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัยธรรมชาติ,สภาพการจราจร,การเมือง,ความล่าช้าของเที่ยวบิน,สายการเดินเรือ,รถไฟ,พาหนะท้องถิ่น,โจรกรรม,วินาศกรรม,อัคคีภัย,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมือง,การนัดหยุดงาน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ 
 2. อัตราค่าบริการทั้งหมด คิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาบัตรโดยสาร ณ 24/07/2566 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการทั้งหมด ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 3. การเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ (ผู้ใหญ่)  20 / ต่อ 1 คณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิก เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบ 
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, สภาวะของโรคระบาด, โรคติดต่อ, อุบัติเหตุ,สภาวะอากาศ, ภัยธรรมชาติ, สภาพการจราจร,การเมือง,โจรกรรม,วินาศกรรม,อัคคีภัย,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมือง, การนัดหยุดงาน และการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้ ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
 6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 7. หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 
 8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้ เช่น  ค่าอาหาร,ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้ เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น      
 9. การถูกปฎิเสธวีซ่าและการออกจากเมืองไทยหรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆในรายการทัวร์ ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 10. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู     
 11. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริงก่อนที่ท่านทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ หากท่านทำการออกตั๋ว โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว และทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด มีการชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
48,800 บาท
รหัส 074-9555 ทัวร์อินเดีย - จอร์เจีย INCREDIBLE EMOTIONS INDIA & GEORGIA
ราคาเริ่มต้น 48,800 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย IndiGo (6E)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=1998

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/074-9555.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

สักการะเทพฮินดูแห่งวัดดังลักษมีนารายัน  เยือนป้อมแดง ประตูชัย หอคอยมรดกโลกกุตับ มินาร์ แห่งเดลี ชม มรดกโลกแห่งจอร์เจีย วิหารจวารี&สเวทิตสโคเวลี เช็คอินเมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์ ลิ้มรสไวน์จากแหล่งกำเนิดไวน์ ชมความยิ่งใหญ่ของป้อมอนานูรี  ถ่ายรูปให้ปัง อนุสรณ์มิตรภาพแห่งกูดาอูรี และ เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ฉากหลังคอเคซัส ชมทบิลิซี พร้อมนั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาล่าที่ยิ่งใหญ่
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา