ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส

จำนวนการเข้าขม 22 ครั้ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส
รหัสทัวร์
055-5390
วันที่เดินทาง
ก.พ.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
OMAN AIR (WY)

ไฮไลท์

  • จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ 
  • พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – ระฆังยักษ์พระเจ้าซาร์  
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ – รัสเซียเซอร์คัส Russian Circus
  • ตลาดอิสไมโลโว่ – มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์
  • สวนสาธารณะ Zaryadye – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต
  • อนุสาวรีย์ผู้พิชิตอวกาศ – Mega Mall 

แผนการเดินทาง

06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก           

09.15 น.  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานมัสกัต โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air เที่ยวบินที่ WY818

12.25 น.  เดินทางถึงสนามบินมัสกัต รอเปลี่ยนเครื่อง

15.35 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว์ โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air เที่ยวบินที่ WY183

20.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และกรมศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่รัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายการเดินทาง)

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (1)

“เมืองมอสโคว์ (Moscow)” เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางด้านการเมือง การปกครอง การคลัง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสแดง (Red Square)” ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโคว์อีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับ “มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral)” หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างามขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)” ห้างสรรพสินค้าที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ และมีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าที่มีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง 200 ร้านค้า อาทิ เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียวและที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจัตุรัสแดง

พาท่านเข้าชม “วิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ (The Cathedral of Christ Our Savior)” สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงเคารพแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2)

 หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)” ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร นำท่านชม “มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)” สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทำพิธีบรมราชาภิเษก **หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน** ชม “ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar)” สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ นำท่านชม “ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar)” สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (Armory Chamber Museum)” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่ อยู่ที่ประเทศอังกฤษและประเทศอิหร่าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

นำท่านชม “รัสเซียเซอร์คัส (Russian Circus)” (รวมในค่าทัวร์) การแสดงของสัตว์แสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

*กรณีคณะละครสัตว์งดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเข้าชมส่วนนี้*

โรงแรม Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ “ซากอร์ส (Zagorsk)” ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 70 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณซึ่งที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1993 นำท่านเดินทางเข้าชม “โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church)”  โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** นำท่านชม “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over The Wall)” ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ นำท่านเข้าชม “โบสถ์ทรินิตี้ (The Holy Trinity)” เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)” ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

โรงแรม Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

นำท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hill)” หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐในฮิลส์สแปร์โรว์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รับการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว์ ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์

นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะ (Zaryadye)” แลนด์มาร์กใหม่ของกรุงมอสโคว์ สวน Zaryadye นับเป็นสวนสาธารณะแรกของกรุงมอสโกในรอบ 50 ปี ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 10 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 60 กว่าไร่ ทำให้สวนแห่งนี้สามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้หลายส่วน ได้แก่ คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาด 25,200 ตารางเมตร โดยด้านล่างอาคารสามารถจอดรถได้ถึง 430 คัน ในส่วนของสวนสีเขียว ยังแบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ ของรัสเซีย ได้แก่ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และโซนทุ่งหญ้า นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่แข็งตลอดทั้งปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหนาวเย็นทางแถบภาคเหนือและแถบอาร์คติก รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ไว้จัดการประชุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย อีกหนึ่งไฮไลต์ใหม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูปตัววี ที่ยื่นไปในแม่น้ำมอสควา ที่มองกลับมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได้ เป็นจุดเซลฟี่และถ่ายรูปวิวแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์

นำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro)” ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (8)

จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดินชม “ถนนอารบัต (Arbat Street)” ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟเดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์ 

นำท่านชมพร้อมถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์ผู้พิชิตอวกาศ (Monument to the Conquerors of Space)” สร้างขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จของนักบินอวกาศยูริ การ์การินในการโคจรรอบโลกเมื่อปี 1961 ซึ่งทำให้เขากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ออกไปอวกาศรอบนอกและนำมาซึ่งชัยชนะครั้งใหญ่ของรัสเซีย ประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ที่สูง 100 เมตรนี้เป็นรูปกระสวยอวกาศที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้า อนุสาวรีย์นี้สร้างโดยสถาปนิก A.N. Kolchin และ M.O. Barsch 

ก่อนกลับพาท่านแวะช้อปปิ้ง “Mega Mall” ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆแบบจุใจ ถึงเวลาอันสมควร พาท่านเดินทางสู่สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการ

23.10 น.  ออกเดินทางไปสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air เที่ยวบินที่ WY184

06.25 น.  เดินทางถึง สนามบินมัสกัด ประเทศโอมาน รอเปลี่ยนเครื่องบิน

09.05 น.   ออกเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air เที่ยวบินที่ WY815

17.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 6749,900 บาท7,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 6749,900 บาท7,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
- 04 มี.ค. 6749,900 บาท7,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6749,900 บาท7,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการ หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลัง จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคำนวณไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด รวมถึงค่าตรวจโควิด PCRTEST ทุกประเภท

ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (60 USD/ต่อท่าน) ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทาง

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ วัน/ ท่าน

กรณียกเลิกการเดินทาง

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้

- ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

- ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

- ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ บินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ  ไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

ในกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่  ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

หมายเหตุ

อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที

กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์กรุณาแจ้งล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว พร้อมแสดงเอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าตามกำหนดวันเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท
รหัส 055-5390 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย OMAN AIR (WY)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=1864

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/055-5390.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์  พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – ระฆังยักษ์พระเจ้าซาร์   พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ – รัสเซียเซอร์คัส Russian Circus ตลาดอิสไมโลโว่ – มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ สวนสาธารณะ Zaryadye – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต อนุสาวรีย์ผู้พิชิตอวกาศ – Mega Mall 
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา