ทัวร์ไต้หวัน ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ฟานซีปัน

จำนวนการเข้าขม 23 ครั้ง
ทัวร์ไต้หวัน ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ฟานซีปัน
รหัสทัวร์
036-4935
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Vietravel Airlines (VU)

แผนการเดินทาง

12.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.50 น.   ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดทราเวล แอร์ไลน์ (VU) เที่ยวบินที่ VU136 (14.50 - 16.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง

16.55 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

ถึงเมืองกรุงฮานอย(Hanoi) เมืองหลวงของเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น มนต์เสน่ห์เมืองเก่าที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาเยือน จากนั้นเดินทางสู่เมืองลาวไก (Lao Cai) เมืองเล็กๆแห่งนี้ที่เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนระหว่างทางจะผ่านชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างใหญ่สวยงาม ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                                                                           

ที่พัก Duc Huy Hotel, Lao Cai หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นทำท่านดินทางสู่เมืองซาปา (Sapa) เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์

นั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ท่ามกลางมวลเมฆที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” (รวมค่าบริการขึ้นรถราง จากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า และรวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน)                

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินเท้าชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวม้งดำและยังเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้งหมดของเมืองซาปาระหว่างทางเดินท่านจะได้พบกับเหล่าชาวเขาและชุมชนเกษตรกรรมและการเพาะปลูกต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพความงดงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่เขียวขจี และน้ำตกที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังมี น้ำตกกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Waterfall) อันงดงามดื่มด่ำไปกับวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นเดินเล่นริม ทะเลสาบซาปาเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการไปเยี่ยมชมในช่วงเย็นเมื่อไปเที่ยวซาปา ทะเลสาบซาปาตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองซาปา ทะเลสาบดึงดูดทุกคนโดยเฉพาะคู่รักให้มาที่นี่ เพราะมีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืน ท่านสามารถเดินไปรอบๆ ทะเลสาบหรือจิบกาแฟใกล้ๆที่ร้านคาเฟ่รอบๆทะเลสาบเพื่อผ่อนคลาย ถ่ายรูปโบสถ์ซาปาหรือโบสถ์หินตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1895 โดยชาวฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของซาปาและเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดในซาปาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ด้านหลังโบสถ์มีทิวเขา Hoang Lien Son อันงดงามตั้งอยู่ ด้านหน้าโบสถ์เป็นจัตุรัสหลักของเมือง ในเวลากลางคืนผู้คนมากมายจะมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆที่นี่ โบสถ์หินได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไฟ LED

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market ตลาดคนเดินกลางคืน มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ สุดพิเศษ!! สุกี้รวมมิตร+ไวน์แดงดาลัด                                               

ที่พัก Sapa Charm Hotel, Sapa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นพาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา

จากนั้นแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้า เช็ดตัว อิสระ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร                                                       

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจากนั้นชมวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชาวเวียดนามมักเดินทางมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดแห่งนี้กันอยู่เป็นประจำ

พาท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจุบันมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ที่เรียกชื่อแบบนี้ เนื่องมาจาก 36 อาชีพอันเก่าแก่ที่ทำมาค้าขายกันในย่านนี้ เป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายต่างๆ ทั้ง 36 สาย เช่นถนนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งสาย ให้ผู้มาเที่ยวฮานอยสามารถเดินเลือกซื้อเลือกชมกันอย่างจุใจกันไปเลย และเป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                                                          

ที่พัก A25 Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ถ่ายรูปด้านหน้า จัตุรัสบาดิงห์(Ba Dinh Square) สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพขอเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48 ปี จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี(Presidential Palace) ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" และน้ำดื่ม (บริการบนรถ)

นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

11.50 น.   ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินเวียตทราเวล เที่ยวบินที่ VU137 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

13.50 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 6615,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
03 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 6613,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 6613,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 6615,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 6612,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 6613,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
07 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 6613,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 7. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 8. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 7. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง (ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการ)

การจองและการชำระ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  - หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  - หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
  - เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ

 1. ไม่สามารถยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น (สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้เท่านั้น)
 2. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 3. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 4. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีตัดกรุ๊ปเหมาพีเรียดวันเดินทางตามหน้าร้านและชำระเงินมาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกทุกกรณี แต่ท่านสามารถเลื่อนการเดินทางได้ ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
รหัส 036-4935 ทัวร์ไต้หวัน ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ฟานซีปัน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - ต.ค.66
เดินทางโดย Vietravel Airlines (VU)
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=1341

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/036-4935.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา